Koldioxid hypotesen utan vetenskaplig grund

Grunden för klimatvetenskapens påstående att CO2 är en så kallad växthusgas, är att den anses bidra till den temperaturskillnad som finns mellan Jordens beräknade temperatur utan atmosfär och den uppskattade medeltemperatur som Jorden har med sin atmosfär.
Utan atmosfär anges jordens medeltemperatur till minus 18 grader , med atmosfär anges den till plus 15 grader.
Skillnaden på 33 grader anses bero på vattenångans och koldioxidens växthuseffekt vilket innebär att dessa molekyler fångar upp IR strålning från den solbelysta varma marken och sedan återutsänder IR tillbaka mot marken vilket ska värma marken ytterligare.
Problemet är att detta antagande strider med termodynamikens andra huvudsats som innebär att ett isolerat systems entropi (oordning) aldrig minskar eller som en av termodynamikens grundare Clausius formulerade det ”Värme flödar aldrig av sig själv från en kallare kropp till en varmare”.

Mer än så behöver inte sägas, ”End of Story”. Ändå är det detta som förespråkarna för koldioxid hypotesen gör gällande när de säger att det är den kalla atmosfären som värmer den varma marken. De kunde lika gärna påstått att jorden är platt eller att det är grundläggande fysik att värma en kopp kaffe på köksbordet som Anders Lundin skulle uttrycka det. Den enkla förklaringen till skillnaden i temperatur mellan jorden utan atmosfär och med atmosfär är just det, en atmosfär.
Atmosfären bildar ett isolerande skikt som värms av den solbestrålade marken.

Den minskade temperaturskillnaden får marken att värmas ytterligare då markens utstrålning minskar på grund av den allt varmare atmosfären. Marken uppnår en ny jämviktstemperatur på 15 grader med atmosfären då de övre lagren av atmosfären når minus 18 grader vilket kan beräknas till 5 000 meters höjd om atmosfärens temperaturavtagande är 6,5 grader per 1 000 meter och om man antar att de angivna temperaturerna stämmer för jorden med och utan atmosfär.
Koldioxid deltar i atmosfärens uppvärmning men en viktigare roll för koldioxiden är att den strålar ut IR mot den kallare rymden (minus 270 grader) så det motsvarar instrålningen av ljus från solen.

På det viset bidrar koldioxiden till atmosfärens avkylning, vilken annars skulle ha blivit varmare än vad den faktiskt är, eftersom syre och kväve inte är IR aktiva gaser.
Detta faktum att koldioxiden faktiskt kyler mer än värmer kommer säkert att utnyttjas i nytt undergångs scenario av vår tids domedagsprofeter, när nu jordens temperatur förväntas börja sjunka på grund av solens låga aktivitet.

Dagens fråga

Tror du att Malmö FF går vidare i Europa League?

Loading ... Loading ...