Annons

Ingen skälig nivå när nya adeln fattar beslut

Våra politikers arvoden och ersättningar tycks vara en högst aktuell fråga.
Pengar • Publicerad 4 november 2022
Detta är en opinionstext i Norra Skåne. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Är ersättningen till våra kommunal- och landstingsråd skäliga?
Är ersättningen till våra kommunal- och landstingsråd skäliga?Foto: Henrik Montgomery/TT

Undertecknad påminner om illavarslande händelser i bland annat Norrtälje kommun. Politiker har där i sina skamlösa försök att fylla den egna plånboken istället välförtjänt hamnat i skamvrån. Låt oss se vad lagen säger. Det skall för övrigt noteras att politikerna får ett arvode och inte en lön som vissa politiker tycks tro.

I vår föråldrade kommunallag kan vi under 4 kapitlet 14 paragrafen bland annat läsa:

Annons

Fullmäktige får besluta att förtroendevalda i skälig omfattning skall få

  1. 1ersättning för resekostnader och andra utgifter som föranleds av uppdraget,
  2. 2arvode för det arbete som är förenat med uppdraget,
  3. 3pension, samt
  4. 4andra ekonomiska förmåner.

Vi skulle efter att läst ”lagen” kunna förledas att tro att beslut faktiskt fattas i landstings- eller kommunfullmäktige vid sittande möte. Dessvärre ser vi exempel på att kommunfullmäktige ”delegerat” rätten att besluta via kommunstyrelsen till kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU). Politiker väljer politiker som väljer politiker och flyttar på detta sätt ”makten” allt längre bort från väljarna.

I ovan nämnda exempel har således några få i slutna rum (KSAU) sittande politiker ”getts” makt att i ”skälig” omfattning besluta om storleken på sina egna och sina politikerkamraters arvoden, pensioner och andra ekonomiska förmåner. En i sanning föga demokratisk ordning vilken ej heller knappast kan ha varit lagstiftarens mening.

I kommunallagens kapitel 3 under paragraf 2 sägs: ”Kommunfullmäktige skall tillsätta en kommunstyrelse och landstingsfullmäktige en landstingsstyrelse”.

Undertecknad har i kommunallagen inte hittat något krav om för oss skattebetalare kostsamma kommunalråd ”sittande” i ett så kallat kommunstyrelsens arbetsutskott. Däremot kan vi i kapitel 8 under paragraf 1 läsa: ”Kommuner och landsting skall ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet”.

Här finns anledning nämna att våra riksdagsledamöters arvode som uppgår till kronor 71 500 kronor i månaden. Arvodet fastställt av Riksdagens Arvodesnämnd således inte av politikerna själva!

”En framväxande politikeradel bestående av ineffektiva kostsamma kommunal- eller landstingsråd tycks vara allt annat än god ekonomisk hushållning.”

Våra kommunal- och landstingsråd har i många fall själva varit med om att besluta om arvoden i många fall långt högre än det som ovan nämns 71 500 kronor per månad!

En framväxande politikeradel bestående av ineffektiva kostsamma kommunal- eller landstingsråd tycks vara allt annat än god ekonomisk hushållning.

Ni politiker orerar om vikten av att skattemedel skall används där dom bäst kommer gräsrötter-medborgare-skattebetalare till del.

Bra, då är ni måhända beredda att arbeta för en behjärtansvärd fråga.

Annons

Avskaffa den kontraproduktiva inrättning som går under benämningen KSAU (kommunstyrelsens arbetsutskott) där våra så kallade kommunalråd tycks ha sin hemvist!

En än större besparing skulle det innebära att politiseringen av landstingen helt enkelt upphör. Med andra ord avskaffa landstingen! Där vimlar det av välarvoderade politiker. Kärleksfull omvårdnad har inget med politiker att skaffa. Det synes uppenbart att det mer än väl räcker med två politiska nivåer i vårt land nämligen riksdag och kommuner.

Till sist Johannes Hohlenberg:

”När en politiker pratar om att 'vi är i samma båt', så se upp. Det betyder att han vill vara kapten och att du får ro.”

Ronny Larsson i Kvistalånga

Annons
Annons
Annons
Annons