Annons

L: Om alla misstag bedöms lika hårt borde också S mista stödet

Några debattörer har tagit läsarnas uppmärksamhet åt att förklara sina ställningstaganden när det gäller kommunfullmäktiges beslut att inte tilldela Vänsterpartiet och Liberalerna partistöd. Jag skulle vilja komplettera och förtydliga den bild som framkommit.
Partistöd • Publicerad 10 november 2022
Detta är en opinionstext i Norra Skåne. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Hur viktigt var det att ha koll på alla detaljer i redovisningen för att få partistöd?
Hur viktigt var det att ha koll på alla detaljer i redovisningen för att få partistöd?Foto: Henrik Montgomery/TT

Av kommunallagen framgår att kommuner får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier. Mottagaren av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin.

Redovisningen ska avse perioden 1 januari–31 december och ges in till fullmäktige senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång. En av mottagaren utsedd särskild granskare ska granska om redovisningen ger en rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet.

Annons

Granskarens skriftliga rapport över granskningen ska bifogas redovisningen. Det är viktigt att säga att båda de partier som detta gäller har visat hur de har använt sitt partistöd och de har lämnat in godkända rapporter.

Det saknas formkrav för hur de inlagor som används för redovisning och granskning av partistöd ska se ut. Hässleholms kommun har valt att använda en blankett – ”Redovisning av lokalt erhållet partistöd jämte granskningsrapport” – där den övre delen ger utrymme för själva redovisningen. Nertill finns utrymme för granskaren att under rubriken: ”Granskningsintyg: Härmed intygas att partistödet har använts för det ändamål som anges i KL 4 kap. 29§ förse rapporten med sin underskrift, namnförtydligande, ort och datum samt telefonnummer.”

I förevarande fall har Liberalerna skickat in hela blanketten som varit ifylld både med rapporteringen och med intygande om granskning samt underskrift. All information är inskickad inom den stipulerade tiden.

”Här har vi tre partier som inte har lämnat in granskningsintyg på ett sätt som fullmäktige kräver men det är ändå ett som har fått sitt partistöd.”

I Hässleholms kommun har det varit emellertid varit kutym att skicka in ytterligare en granskningsrapport med samma information och samma intygande som på den av kommunen föreskrivna blanketten. Eftersom intygandet av granskaren även görs på rapporteringsblanketten saknar den extra granskningsrapporten betydelse. Det är detta extra intyg som inkommit sex dagar sent. Det finns många kommuner som bara använder det ena pappret, en närliggande kommun är till exempel Kristianstad.

Lagtexten säger också att kommunfullmäktige får besluta att stöd inte ska betalas till ett parti som inte lämnar redovisning och granskningsrapport. I vårt fall kan man inte hävda att både redovisning och granskningsrapport inte inkommit i tid eftersom redovisningen inlämnades inom föreskriven tid.

Nu verkar det dock vara så att nuvarande fullmäktige är noga med detaljerna och att alla misstag ska bedömas lika hårt. Det visar sig emellertid inte vara så enkelt. Om man granskar intygen kan man till exempel se att Socialdemokraternas revisor intygar att de använt partistödet i enlighet med Kommunallagen 2 kap 9 §. Det är ett lagutrymme som inte har med partistöd alls att göra och sålunda helt felaktigt.

Menar kommunfullmäktige att bara man har skrivit Granskningsrapport på ett papper så gäller det som underlag för beslut om partistöd? Trots att det som intygas inte alls har med partistödet att göra?

Flera partier hävdade likabehandling som princip för sitt ställningstagande. Det är en tilltalande princip och vi ser fram emot att fullmäktige fortsätter stödja sig mot denna princip. Här har vi tre partier som inte har lämnat in granskningsintyg på ett sätt som fullmäktige kräver men det är ändå ett som har fått sitt partistöd. För att citera en av insändarna i frågan ”Antingen följer alla partier de spelregler som gäller fullt ut eller inte”.

Ser fram emot återkopplingen!

Marianne Littke, ordförande Liberalerna i Hässleholm

Annons
Annons
Annons
Annons