Annons

Lyngby gård och den sena järnålderns elit

Efter ett dödsfall på Trolle-Ljungby har det skrivits ett antal artiklar i Kb/NSk. Spekulationerna om vad som kommer att ske med godset är många. Ofta beskrivs Trolle-Ljungby som en medeltida sätesgård, men privilegierade släkter fanns i området långt tidigare.
Historia • Publicerad 14 november 2023
Detta är en opinionstext i Norra Skåne. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Trolle Ljungby slott. Skribenten berättar om andra privilegierade släkter i trakten.
Trolle Ljungby slott. Skribenten berättar om andra privilegierade släkter i trakten.Foto: Mikael Persson

Trolle-Ljungby omnämns tidigast i källorna 1333 som Lyngby, då en Niels av skånska släkten Hak skriver sig dit. Lyngby gård, det vill säga huvudgården, omnämns 1428. Byn Östra Ljungby omnämns 1336 och Västra Ljungby, det vill säga byn invid huvudgården, 1434. Namnet Trolle-Ljungby är belagt först på 1800-talet. Östra och Västra Ljungby har en lång gemensam gräns och utgör ursprungligen Lyngby, det vill säga en av den sena järnålderns storgårdar eller domäner. Två enheter som gränsar till varandra och har ett gemensamt grundnamn, visar på ett gemensamt ursprung. Inom ortnamnsforskningen kallas detta fenomen för reciprokering. När dessa domäner splittras och de historiska byarna bildas, sannolikt i 1100-1200-tal, bibehåller man grundnamnet men lägger till exempelvis Västra och Östra för att skilja dem åt. Dylika domäner finns i stort antal i Skåne, och i Kristianstadsområdet har vi exempelvis Östra och Västra Vram.

Ortnamn med ändelser på -by kan dateras från tiden kring Kristi födelse och framåt. Från den sena järnåldern finns ett antal fynd och fornlämningar som vittnar om både bebyggelse och hög status inom Lyngby-domänen. Från området kommer ett par bronsbeslag med rik ornamentik och av hög kvalitet, med datering till tiden omkring 700 e.Kr. Beslagen i sig är unika, men liknande finns från flera högreståndsmiljöer under den senare delen av järnåldern.

Annons

Här finns också ett dräktspänne från slutet av 500-talet. Norr om Östra Ljungby, och invid Vanneberga, söder om Trolle-Ljungby, finns rester efter gravfält från sen järnålder, cirka 500-900 e.Kr. Få lämningar är bevarade, vilket är vanligt i fullåkersbygder med omfattande bortodling.

Från Vanneberga kommer också en vikingatida guld- och silverskatt, där det yngsta myntet är från år 1056. Bland mynten finns 174 engelska mynt som bär vittnesbörd om danska aktiviteter i England under vikingatiden.

De stormannasläkter som residerade i Lyngby under sen järnålder skapade ett ekonomiskt överskott genom de agrara näringarna. Djurhållning har spelat en stor roll, vilket ortnamnet Ljungby indikerar. Ljung är karakteristiskt för betade hedlandskap. Beslagen och skatten visar att dessa stormän hade resurser att tillskansa sig tidens lyxföremål och också vara delaktiga i vikingatågen till England. Helt säkert har det funnits en hamnplats vid kusten för att kunna ta del av handeln i östersjöområdet. Dessa stormän bodde vanligen på gårdar, där stora stolpbyggda hus eller hallar utgjorde huvudbyggnaderna. Bebyggelsen inom domänen bestod av mer eller mindre glest liggande gårdar som kontrollerades av stormännen.

Storgårdar och storgårdsdrift är inget nytt inom området och dagens Trolle-Ljungby är således produkten av en lång tids utveckling med närvaron av priviligierade grupper. Denna struktur var kanske 700-800 år gammal när Niels Hak skrev sig till Lyngby 1333. Liknande utveckling ser vi på många andra håll i Skandinavien.

Bertil Helgesson

Fil Dr/Arkeolog

Kristianstad

Annons
Annons
Annons
Annons