Annons

Med stadig blick mot framtiden

Vi presenterar en ansvarsfull budget för 2024 med prioriteringar som ger kommunen möjlighet att nå de mål som vi har ställt upp i vår vision och strategiska färdplan till utgången av 2024; hållbarhet, trygghet, utbildning, arbetsmarknad och attraktivitet.
Budget • Publicerad 14 juni 2023
Detta är en opinionstext i Norra Skåne. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Christina Borglund (KD), Camilla Palm (SD) och Ian Fernheden (SD).
Christina Borglund (KD), Camilla Palm (SD) och Ian Fernheden (SD).Foto: Mikael Persson

Årets budget omfattar totalt cirka 8 miljarder kronor, som till mer än 85 procent går till skola, omsorg och sociala insatser. Tillsammans med kommunens medarbetare ska vi verka för att få ut mesta möjliga verksamhet med högsta möjliga kvalitet och behålla siktet mot de mål som vi har ställt upp.

Genom ett brottsförebyggande program, trygghetsskapande åtgärder och stärkt samarbete mellan idéburen sektor, skola, socialtjänst och polis vill vi förebygga att ungdomar lockas in i kriminalitet. På grund av omvärldsläget med nya hotbilder och behov av stärkt civil beredskap gör vi en satsning på att stärka informationssäkerhet, beredskapsarbete, kontinuitetsplanering samt planering för räddningstjänst under höjd beredskap.

Annons

Omsorgen i Kristianstad kommun präglas av valfrihet, trygghet och kvalitet för våra omsorgstagare. Kompetenta och engagerade medarbetare är en förutsättning. Vi tillför därför resurser för att anställda ska kunna slutföra kompetensutbildningarna inom äldreomsorgslyftet för att bland annat få fler specialistundersköterskor.

Fler människor behöver gå från bidragsberoende och utanförskap till arbete och gemenskap. Medel avsätts för att prova nya idéer och koncept som kan leda till nya arbetssätt och modeller för en långsiktig utveckling av den lokala arbetsmarknaden. Ett starkt näringsliv inom en bredd av branscher är den bästa garanten för en stark arbetsmarknad.

”Vi skapar ett utrymme för att gynna kommunens utveckling genom en tillfällig budgetering med nollresultat och ett uttag ur det överskott som byggts upp i kommunföretagen under de goda åren.”

Alla elever ska få möjlighet att utvecklas till sin fulla potential. Vi riktar därför ökade medel till barn i behov av särskilt stöd, utöver den lagstadgade reformen med erbjudande om extra studietid. Satsningarna görs även på skolans digitala utveckling. Kultur och fritid för barn och unga är också en väsentlig del i deras utveckling, där vi satsar extra medel. Vi avsätter dessutom sökbara medel för att föreningar ska kunna utveckla sina anläggningar.

Arbetet med ökad attraktivitet stärks på flera sätt genom budgeten och genom förstärkningar inom övriga fokusområden. Särskilda satsningar görs på en levande stadskärna. Kultur- och idrottsevenemang stimuleras och stöttas för att sätta guldkant på tillvaron både för invånare och tillresta besökare.

Kommunen ska fortsätta sitt ambitiösa hållbarhetsarbete med åtgärder inom energi-, klimat- och miljöområdet i samarbete med bland andra Biosfärområdet, Viable Cities och samverkan med Högskolan Kristianstad. Vi gör också stora satsningar för klimatanpassning, särskilt manifesterade i det stora vallprojektet kring Kristianstad.

Vi skapar ett utrymme för att gynna kommunens utveckling genom en tillfällig budgetering med nollresultat och ett uttag ur det överskott som byggts upp i kommunföretagen under de goda åren. Nämnderna får en total ramökning på 82 miljoner kronor. I vanlig ordning får nämnderna full kompensation för löne- och lokalkostnadsökningar. Vi möter framtiden med att ta långsiktigt ansvar genom god budgetdisciplin och tydliga prioriteringar och gör tillfälliga satsningar som kan väntas ge långsiktig effekt.

Camilla Palm (M)

Ian Fernheden (SD)

Christina Borglund (KD)

Annons
Annons
Annons
Annons