Annons

Tänk om järnvägen byggs någon annanstans

Det har uppstått en hel del debatt vad det gäller den nya järnvägens dragning genom Skåne.
Infrastruktur • Publicerad 6 december 2022
Detta är en opinionstext i Norra Skåne. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Vad skulle det innebära för för- och nackdelar om den nya stambanan drogs via Helsingborg istället för Hässleholm?
Vad skulle det innebära för för- och nackdelar om den nya stambanan drogs via Helsingborg istället för Hässleholm?Foto: Carl-Johan Bauler

Till exemplen är kommunerna i Mellanskåne är inte längre speciellt positiva. De vill givetvis ha bättre kommunikationer men tydligen inte i form av höghastighetsjärnväg. Vad skulle hända om Trafikverket gjorde helt om och skrotade förslaget på ny järnväg via Mellanskåne och Hässleholm? En del hade säkert blivit mycket nöjda medan andra blivit förvånande och kanske till och med lite ångerfulla.

Som bekant råder meningsskiljaktigheter vad det gäller den nya järnvägens dragning genom det skånska landskapet mellan Hässleholm och Lund. Trafikverket har föreslagit ett antal möjliga korridorer för järnvägen medan andra vill att järnvägen ska dras utmed Södra stambanan och möjliga landsvägar. En dragning via korridorerna anses påverka landskapet allt för negativt medan en dragning utmed befintlig infrastruktur anses kosta mer pengar, samt också påverka landskap och orter som passeras. Det finns även tvister om användningen av den nya järnvägen. Ska järnvägen enbart användas för persontrafik över längre sträckor i höga hastigheter eller är den nya järnvägen till för fjärr-, lokal-, och godstrafik i lägre hastigheter?

Annons

Tyvärr har hela debatten hamnat i någon typ av svart-vit syn och dessutom inlåst i ett hörn. Kreativiteten hos många är klart begränsad och de ser bara några enkla typer av lösningar. En rådande missuppfattning är att det inte är möjligt att kombinera lång- och kortdistanstrafik och att man då måste välja det ena eller det andra. En annan missuppfattning är att en sänkt hastighet ger en mycket billigare och smidigare järnväg. Jag tycker det är dags för inblandade att ta ett kliv bakåt och börja om med mer öppna sinnen och börja se de alternativ som verkligen finns.

”Fördelarna är desto fler. Till exempel kan den nya järnvägen följa motorvägarna väldigt väl och på så vis minimera naturintrång, bullerpåverkan och omgivningspåverkan.”

Den här texten avser inte att redogöra alla möjliga alternativ utan enbart för en annan möjlighet och sedan jämföra med de nu rådande idéerna. Låt oss prova ett annat alternativ. Till exempel att järnvägen flyttas från Mellanskåne till västra Skåne. Ingen omöjlig tanke. Vad skulle för- och nackdelarna bli? En nackdel är att järnvägen blir längre. Oavsett dragning genom Skåne möts alternativen i Ljungby. Det blir en cirka 20-25 km (15 procent) längre järnväg via Helsingborg än via Hässleholm. Fördelarna är desto fler. Till exempel kan den nya järnvägen följa motorvägarna väldigt väl och på så vis minimera naturintrång, bullerpåverkan och omgivningspåverkan. Vi ökar järnvägskapaciteten mellan Malmö och Helsingborg avsevärt och Västkustbanan också är rätt vältrafikerad. Vi kanske slipper bygga ut E6an på grund av mer järnväg. Banan behöver inte gå via Lund eftersom Lund är en flaskhals samt har krav på en väldigt dyr stationsanläggning. Landskrona, Helsingborg, Åstorp och Markaryd får stationer, antingen via bibana eller att stationerna anläggs direkt utmed den nya järnvägen. Den nya järnvägen via Helsingborg kan sammanbindas med befintliga banor som till exempel Västkustbanan och Markarydsbanan. I så fall kan trafik mellan Malmö/Köpenhamn och Göteborg/Oslo använda den ny järnvägen vilket självklart är en fördel. Möjlighet att bygga banan även för gods bör diskuteras i detta sammanhang och järnväg för olika hastigheter bör också prövas.

Fördelar för Mellanskåne är att det inte blir någon järnväg genom landskapet. Den befarade bullerkorridoren och det ”hemska” stängslet kommer inte påverka några människor. Nackdelar är att kommunikationerna via järnväg inte förstärks, men man kanske inte kan få allt.

En kostnadsjämförelse blir svår. Sannolikt blir en järnväg via Trafikverkets korridorer billigast. Vilken järnväg som blir dyrast om man jämför järnväg via Helsingborg eller järnväg byggd utmed Södra stambanan är svårt att avgöra i nuläget.

Så varför inte? Om det nu är så stort motstånd i Mellanskåne kan de väl slippa järnvägen. Det finns säkert andra som är intresserade av moderna transporter.

Sven Assarsson, specialist järnvägssystem

Annons
Annons
Annons
Annons