Kan väl­färden rädda S?

Ledare Välfärden utmanas av att allt fler blir allt äldre, och det är politisk hemmaplan för Socialdemokraterna.
Opinion • Publicerad 6 juli 2019 • Uppdaterad 14 december 2021
Andersson och Shekarabi på presskonferensen.             Foto: TT
Andersson och Shekarabi på presskonferensen. Foto: TT

Magdalena Andersson, som vi­ka­rierar för Ste­fan Löfven när han boj­kottar Al­me­da­len, hade en ”billig” ­ny­het” att pre­sen­tera på sin press­kon­fe­rensen. Rege­ringen ska till­sätta en väl­färds­kom­mis­sion där kom­muner och lands­ting till­sam­mans med fack­för­bunden ska för­söka lösa de pro­blem som en allt äld­re be­folk­ning leder till.

För Socialdemokraterna är det tack­samt att prata om väl­färden. Det är ”hem­ma­plan”, och ge­nom att peka på stora be­hov för barn och äld­re kan mo­de­rata skat­te­sänk­nings­för­slag an­gripas med viss tro­vär­dig­het.

Nu pekade hon och ci­vil­mi­nis­ter Ardalan Shekarabi på att ål­ders­gruppen över 70 år, den som en ti­digare fi­nans­mi­nis­ter, Pär Nuder, kallade kött­berget, växer de kommande åren och där­med ock­så be­hovet av äld­re­om­sorg och sjuk­vård.

Sam­ti­digt ökar inte an­talet i ar­betande ål­der lika myc­ket och i hu­vud­sak tack vare in­vand­ringen. Det blir allt­så vik­tigt att in­vand­ra­rna snabbt kommer in på arbetsmarknaden och bland an­nat kan ta de jobb i of­fent­lig sek­tor som nu saknar kom­pe­tenta sökande.

En­bart i äld­re­om­sorgen be­hövs 80 000 fler an­ställda fram till 2022, och för hela den of­fent­ligt fi­nan­sierade väl­färden be­räknas att hälften av den totala sys­sel­sätt­nings­ök­ningen be­hövs.

Kom­mis­sionen, där man kan notera att pri­vata fö­re­tag inom väl­färds­sek­torn inte ska få vara med, ska bland an­nat se över lag­stift­ning som kan för­svåra en ef­fek­tiv or­ga­ni­se­ring och ock­så ifrå­ga­sätta alla riktade stats­bi­drag, som ses som ett pro­blem av kom­munerna. Det är väl­kom­na öpp­ningar från rege­ringen, som an­nars, oav­sett po­li­tisk färg, gär­na vill de­talj­styra. Men för­slag på det senare om­rå­det får inte dröja till hösten 2021, när kom­mis­sionen ska vara klar.

Det finns sak­ligt många goda skäl för att i en kom­mis­sion föra sam­man staten, kom­mun­sek­torn och de fack­liga or­ga­ni­sa­tionerna, oav­sett om S hoppas ta po­li­tiska po­äng på problemformuleringen. An­svaret för väl­färden måste utan tvekan tas ge­men­samt.

Yng­ve Sunesson
Så här jobbar Norra Skåne med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.