Kom­mu­nals in­dragna stöd bör oroa Löfven

Opinion Att Sve­ri­ges största fack­för­bund slutar ge pengar till Socialdemokraterna kan få många ef­ter­föl­ja­re.
Opinion • Publicerad 26 februari 2019 • Uppdaterad 24 november 2021

Fack­för­bundet Kom­mu­nals ord­fö­ran­de Tobias Baudin med­delade i Af­ton­bla­det att Kom­mu­nal inte läng­re ska ge Socialdemokraterna bi­drag. Det år­liga stödet på tre mil­joner dras in.

”Med 2018 års val­rö­rel­se färsk i min­ne är jag över­ty­gad om att pengarna kommer till bättre an­vänd­ning om de stannar i Kom­mu­nal”, skriver han som mo­ti­ve­ring.

Det in­ne­bär dock inte att Kom­mu­nal bryter med S. Det är snarare så att han an­ser att den fack­liga or­ga­ni­sa­tionen kan värva röster till S ef­fek­tivare på egen hand.

”Med­lemmarna och de för­tro­en­de­valda har fing­er­topps­käns­la i väl­färds­frå­gorna”, för­klarar han i ar­ti­keln, vilket är ett tufft un­der­kän­nan­de av den so­ci­al­de­mo­kra­tiska val­stra­te­gin och led­ningen.

Både de ute­blivna pengarna och den tuffa kri­tiken om brist på för­stå­el­se för fack­med­lemmarnas in­tres­sen hos S-led­ningen bör oroa Ste­fan Löfven.

Att Sve­ri­ges största fack­för­bund slutar ge pengar till Socialdemokraterna kan få många ef­ter­föl­ja­re. Det gör att S kan få svårare att fi­nan­siera sina val­rö­rel­ser lik­som den löpande verk­sam­heten.

Att LO för nå­gon vecka se­dan bjöd in V-le­da­ren Jonas Sjö­stedt till sin sty­rel­se är ock­så en re­jäl smäll i solar plexus för Löfven och socialdemokratin. Ti­digare har LO lo­jalt följt S-bloc­ker­ingen av V inom fack­fö­re­nings­rö­rel­sen.

Både in­dragna pengar och LO-kon­takter med V tyder på stora svå­rig­heter för Ste­fan Löfven fram­över.

Yng­ve Sunesson

Yngve Sunesson
Så här jobbar Norra Skåne med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.