Slopa fel­tänkta skatter

Ledare Flera skatter som finansminister Magdalena Andersson beställt har visat sig ogenomtänkta. Hon borde krypa till korset och backa.
Opinion • Publicerad 23 februari 2017 • Uppdaterad 15 december 2021
Finansminister Magdalena Andersson bör tänka om.   Foto: TT
Finansminister Magdalena Andersson bör tänka om. Foto: TT

Rege­ringen har inte varit fram­gångs­rik med sina nya skatter.

Den skatt på sol­el som in­fö­rdes sän­ktes dras­tiskt ef­ter bara nå­gra må­nader på grund av den hårda kri­tiken mot att be­skatta det mest mil­jö­vän­liga och skatten ska tas bort helt.

Den sär­skilda bank­skatten fick en ut­formning som skulle lett till en stor ned­läggnings­våg av bank­kon­tor, sär­skilt på orter där det finns bara en bank. Dess­utom är de­fi­ni­tionen av fi­nans­in­sti­tut så oklar att flera hund­ra van­liga fö­re­tag, som lånar ut pengar i sam­band med köp av till ex­em­pel elektronik, skulle drabbas. Rege­ringen verkar ha in­sett att den måste slopas, åt­min­sto­ne har fi­nans­mark­nads­mi­nis­ter Per Bo­lund (MP) an­tytt det.

För­ändringen av 3:12-re­glerna som be­rör de min­sta fö­re­tagen hotar jobb och ut­veckling för små­fö­re­tag, som nu re­kom­men­deras att göra ex­tra ut­del­ningar in­nan de nya skat­te­re­glerna in­fö­rs för att und­komma skatt. Skat­te­in­täkterna lär inte bli så stora som be­räknats.

Den pla­nerade last­bils­skatten, som ska pre­sen­teras av ut­redningen näs­ta vecka, skulle bli ett hårt slag för lands­bygden med stora av­stånd till järn­väg. Lands­bygds­mi­nis­ter Sven-Erik Bucht (S) har för­sökt säga att den inte ska drabba de gröna när­ingarna, men i så fall blir skat­te­in­täkterna ock­så min­dre. Opi­ni­onen (och en riks­dags­ma­jo­ri­tet) kommer för­hopp­nings­vis att stoppa den.

Ree­pa­lus ut­redning om vinst­tak för väl­färds­fö­re­tag ser ock­så ut att ha­ve­rera. Re­miss­opi­ni­onen mot är mas­siv, inte bara från branschen och när­ings­livet i öv­rigt, där näs­tan 140 be­rörda fö­re­tag skrivit till de­par­te­mentet och pro­te­sterat. Riks­re­vi­sionen pekar på all­var­liga brister i un­der­laget, Konkurrensverket har sagt nej till re­glerna och Kam­mar­rätten i Stock­holm har slagit fast att för­sla­get inte är för­en­ligt med EU-rätten.

Rege­ringen gör där­för bäst i att stoppa ock­så planerna på den kon­fis­ka­to­riska be­skattning som vinst­taket skulle in­ne­bära.

Yng­ve Sunesson
Så här jobbar Norra Skåne med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.