Stå för upp­gö­rel­sen

Le­da­re Mo­de­raterna hotar med att hoppa av den block­över­skri­dan­de ener­gi­upp­gö­rel­sen, trots att den inte be­gränsar kärn­kraftens möj­lig­heter.
Opinion • Publicerad 18 april 2019 • Uppdaterad 14 december 2021
Ulf Kristersson (M) hotar hoppa av ener­gi­av­talet.         Foto: TT
Ulf Kristersson (M) hotar hoppa av ener­gi­av­talet. Foto: TT

Ulf Kristersson har öppnat för att hoppa av den breda ener­gi­upp­gö­rel­sen från 2016 mel­lan fem av riks­dagens par­tier – S, M, C, KD och MP. Den block­över­skri­dan­de upp­gö­rel­sen ga­ran­terade att när­ings­livet skulle få sta­bila spel­re­gler över lång tid, vilket är särskilt vik­tigt i en bransch där in­ves­te­ringarna är myc­ket lång­sik­tiga.

Att ef­ter bara tre år hota med att lämna överenskommelsen, trots att inget särskilt hänt, är upp­se­en­de­väc­kan­de. Är Ulf Kristersson så pressad av då­liga opi­ni­ons­siff­ror att han ser sig tvungen att blidka en in­tern kärnkraftsvurmande opi­ni­on? Hur ska han i fort­sätt­ningen kun­na in­billa nå­gon att Mo­de­raterna kan göra lång­sik­tiga upp­gö­rel­ser, om den­na inte håller ens tre år?

I sak finns det in­gen­ting i upp­gö­rel­sen som be­gränsar kärn­kraften. Det är tillåtet att driva kärn­kraft­verken så länge ägar­bo­lagen an­ser det är eko­no­miskt rim­ligt och så länge kon­troll­myn­dig­heterna ger klar­tec­ken.

Det är ock­så tillåtet att bygga nya kärn­re­ak­torer på de platser där det i dag finns kärn­kraft­verk. Att det inte sker be­ror på att det är bil­ligare att bygga vind­kraft­verk och satsa på sol­ener­gi än på kärn­kraft – i hela världen

När mo­de­rater nu talar om ”för­ti­da av­veck­ling” är det obe­grip­ligt. Ef­ter stäng­ningen av Bar­se­bäck har staten inte be­slutat om stäng­ning av nå­gon re­ak­tor. Be­slut om att stänga två re­ak­torer i Oskarshamn och att snart stänga ock­så två av re­ak­torerna i Ring­hals har fattats av äga­rna på rent eko­no­miska grunder (och tek­niska – en av re­ak­torerna i Oskarshamn har inte varit i drift på flera år). Stäng­ningen av re­ak­torerna har be­slutats, trots att en vik­tig del i upp­gö­rel­sen var att minska be­skatt­ningen av kärn­krafts­el, för att un­der­lätta för in­du­strin att fort­sätta driva kärn­kraften.

I upp­gö­rel­sen in­går ock­så ett mål att all el­pro­duk­tion ska vara för­ny­bar 2040. Men detta mål är inte kopplat till någ­ra re­strik­tioner på att kärn­kraften. Så Ulf Kris­ters­sons krav är obe­grip­liga. Tänk om, Ulf, och stå för Mo­de­raternas ord i upp­gö­rel­sen!

Yng­ve Sunesson
Så här jobbar Norra Skåne med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.