Sy­stemet vill­kor för gårds­för­sälj­ning

Opinion Riks­dags­be­slutet i ons­dags är bara en vil­je­ytt­ring utan re­ell be­ty­del­se – så länge värnet om Sy­stem­bo­la­get bi­be­hålls.
Opinion • Publicerad 5 maj 2018 • Uppdaterad 24 november 2021

Skånska vin­od­la­re har jublat de senaste dagarna. En ma­jo­ri­tet i riks­dagen har uttalat sig för gårds­för­sälj­ning av lo­kalt pro­du­ce­rat vin (och kan­ske ock­så öl).

Att rege­ringen inte väntas till­sätta den be­gärda ut­red­ningen har upp­märk­sammats, men det är knappast nå­got att för­vånas över. Det är snart val, och det tar nor­malt tid att ut­ar­beta di­rek­tiv och re­kry­tera ord­fö­ran­de och sek­re­te­ra­re till en ut­red­ning. Så det lär inte ens bli en KU-an­mä­lan om det dröjer.

Mind­re har det upp­märk­sammats att kravet fort­fa­ran­de har det tyd­liga vill­koret att lag­stift­ningen bör ändras en­dast ”un­der för­ut­sätt­ning att Sy­stem­bo­la­gets de­talj­han­dels­mo­no­pol kan upp­rätt­hållas”. Två ut­red­ningar har re­dan kon­sta­terat att det inte går.

Gårds­för­sälj­ning av lo­kalt pro­du­ce­rat vin skulle knappast leda till någ­ra so­ci­ala pro­blem. Det är den tro­liga kon­se­kvensen, att EU-dom­stolen för­klarar att det be­tyder att Sverige över­givit de­talj­han­dels­mo­no­polet och där­med ger till­stånd för vil­ken när­bu­tik som helst att sälja vin, som är hotet mot den an­svars­fulla al­ko­hol­po­li­tiken och som där­med skulle leda till ett mar­kant ökat supande och ökande al­ko­hol­ska­dor, både so­ci­ala, me­di­cinska och i form av ökad brotts­lig­het.

Nå­got för­hands­be­sked av EU-dom­stolen går ve­ter­li­gen inte att få. Där­för är riks­dags­be­slutet i ons­dags bara en vil­je­ytt­ring utan re­ell be­ty­del­se – så länge värnet om Sy­stem­bo­la­get bi­be­hålls.

Yngve Sunesson
Så här jobbar Norra Skåne med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.