Visstid vik­tig in­gång

Le­da­re Ste­fan Löfvens åter­an­vända val­löf­te om att av­skaffa all­män viss­tids­an­ställ­ning gör löf­tet att nå EU:s lägsta ar­bets­lös­het än mer omöj­ligt.
Opinion • Publicerad 31 maj 2018 • Uppdaterad 15 december 2021
Ste­fan Löfven, Su­san­na Gi­de­ons­son, ord­fö­ran­de för Han­dels­an­ställdas för­bund, och ar­bets­mark­nads­mi­nis­ter Ylva Johansson pre­sen­terade för­sla­gen.		            Foto: TT
Ste­fan Löfven, Su­san­na Gi­de­ons­son, ord­fö­ran­de för Han­dels­an­ställdas för­bund, och ar­bets­mark­nads­mi­nis­ter Ylva Johansson pre­sen­terade för­sla­gen. Foto: TT

Ste­fan Löfven och den so­ci­al­de­mo­kra­tiska val­led­ningen tror sig nog ha hittat den fråga som kan få val­rö­rel­sen att hamna på hem­ma­plan. Ett val­löf­te från för­ra val­rö­rel­sen som inte för­verk­li­gats på de snart gångna fyra åren ska åter­upp­livas.

Det handlar om det som in­fördes av Alliansregeringen 2007 och kallas all­män visstid. En ar­bets­gi­va­re får an­ställa nå­gon på viss tid istäl­let för som fast an­ställ­ning un­der högst två år.

Det här har varit en va­gel i ögat för många fack­liga or­ga­ni­sa­tioner. Ibland har det fun­gerat som verk­ligt till­fäl­liga jobb, för när nå­gon ar­betat två år ska an­ställ­ningen över­gå i fast an­ställ­ning, om den fort­sätter. Där­för får vi­ka­rier och andra viss­tids­an­ställda inte hoppa in ef­ter de två åren. Det är bort­kas­tad kom­pe­tens och ett pro­blem särskilt på små orter och i yr­ken med be­gränsad ar­bets­mark­nad.

Sam­ti­digt har viss­tids­an­ställ­ningarna på många ar­bets­platser fun­gerat som en in­körs­port till arbetsmarknaden. Många har fått sitt första jobb som visstid och blivit kvar ef­ter de två åren.

Det handlar om så många som 1,3 mil­joner män­ni­skor, en­ligt Svenskt Näringsliv, som gått från till­fäl­ligt till fast jobb på de tio år som lag­stift­ningen gällt.

För många fö­re­tag är det vik­tigt att kun­na an­ställa för en be­gränsad tid. En stor or­der kan­ske inte följs av nya el­ler det finns sä­song­mäs­siga va­ria­tioner som gör det svårt att fast­an­ställa fler.

Att rakt av av­skaffa viss­tids­an­ställ­ningarna kommer där­för att leda till fär­re jobb och där­med ökad ar­bets­lös­het. Fram­för allt drabbar det ung­domar och andra som inte har fått en fast an­knyt­ning på arbetsmarknaden.

Det kan finnas delar i re­gel­verket el­ler i tillämp­ningen som be­höver ses över. Men när Socialdemokraterna nu ef­fek­tu­erar ett krav från LO för att mo­bi­li­sera kärn­väl­ja­rna in­för valet binder Löfven sam­ti­digt ris åt egen rygg. Målet att nå EU:s lägsta ar­bets­lös­het blir än mer omöj­ligt att klara.

Yng­ve Sunesson
Så här jobbar Norra Skåne med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.