Annons

Ald­rig mera krig?

Krönika I år har 100-års­min­net av att förs­ta världs­kri­get star­ta­de upp­märk­sam­mats på många håll på kon­ti­nen­ten.
Publicerad 30 oktober 2014 • Uppdaterad 25 november 2021

I Sverige, som inte del­tog i kri­get, har upp­märk­sam­he­ten va­rit mer blyg­sam. Da­gens be­döm­ning är att kri­get, som led­de till att över nio mil­jo­ner sol­da­ter stu­pa­de (som van­ligt flest rys­sar), star­ta­de del­vis av en slump – el­ler som följd av ett ål­der­dom­ligt he­ders­tän­kan­de. Där­med skul­le det kun­na be­teck­nas som det mest onö­di­ga kri­get – även om alla krig egent­li­gen är onö­di­ga.Den 28 juni 1914 mör­da­des tron­föl­ja­ren i den eu­ro­pe­is­ka stor­mak­ten Ös­ter­ri­ke-Ung­ern Franz Fer­di­nand av en ser­bisk na­tio­na­list i Sa­ra­je­vo. Det­ta dåd hade inte be­hövt leda till stor­krig. Men de al­li­an­ser som fanns i Eu­ro­pa då, där Tysk­land stod bak­om Ös­ter­ri­ke-Ung­ern och där Ryss­land stöd­de Ser­bi­en och dess­utom hade al­li­an­ser med Frank­ri­ke. Det fanns en möj­lig­het att lösa den kon­flikt som upp­stod ef­ter mor­det utan krig, men den ös­ter­ri­kis­ke kej­sa­ren Frans Jo­sefs så­ra­de he­der gjor­de att ett ul­ti­ma­tum som i prin­cip var omöj­ligt för Ser­bi­en att ac­cep­te­ra for­mu­le­ra­des. Bak­grun­den till krigs­ut­brot­tet har re­do­vi­sats på ett in­tres­sant och de­tal­je­rat sätt av di­plo­ma­ten och hi­sto­ri­kern An­ders Da­ni­els­son i He­ders­kri­get (At­lan­tis).

Själv­fal­let låg ock­så stor­po­li­tis­ka be­döm­ning­ar bak­om kri­get, fram­för­allt Tysk­lands och Frank­ri­kes upp­munt­ran av den ös­ter­ri­kis­ka hår­da lin­jen mot Ser­bi­en. Re­sul­ta­tet av kri­get blev, för­ut­om det sto­ra an­ta­let döda, att Ös­ter­ri­ke-Ung­ern som stor­makt ra­de­ra­des ut från kar­tan och de­la­des upp i ett stort an­tal nya län­der, bland an­nat Ju­go­sla­vi­en.När det förs­ta världs­kri­get av­slu­ta­des på hös­ten 2018 ta­la­des det om evig fred. Men som be­kant blev det inte så. Tvärt­om var förs­ta världs­kri­get bara ”förs­ta halv­lek”. 25 år ef­ter förs­ta världs­kri­gets start in­led­des ett nytt krig – det and­ra världs­kri­get.I förs­ta världs­kri­gets skyt­te­gra­var och på slag­fäl­ten (och i sjuk­stu­gor­na) låg många som se­na­re blev vik­ti­ga i hi­sto­ri­en. Där fanns till ex­em­pel vi­ce­kor­pra­len Adolf Hit­ler, kor­pra­len Be­ni­to Mus­so­li­ni, of­fi­ce­ren Char­les de Gaul­le, kap­te­nen Har­ry S Tru­man och ma­rin­mi­nis­tern Wins­ton Chur­chill. Alla fem spe­la­de vik­ti­ga­re rol­ler un­der and­ra världs­kri­get.

Annons

Inte minst för Adolf Hit­ler var förs­ta världs­kri­get av­gö­ran­de för hans fort­sat­ta gär­ning. Han var myc­ket be­svi­ken ef­ter den tys­ka ka­pi­tu­la­tio­nen 2018 och re­van­schis­men var stor hos Hit­ler och i det tys­ka sam­häl­let i stort. Den gjorde att han fick så stort stöd att han kun­de ta mak­ten.Kon­se­kven­ser­na av and­ra världs­kri­get var ännu ohygg­li­ga­re än av skyt­te­gravs­kri­get på Väst­fron­ten och de öv­ri­ga stri­der­na un­der förs­ta världs­kri­get. Men det hade allt­så ock­så sin grund i det ål­der­dom­li­ga he­ders­be­grepp som den 87-åri­ge ös­ter­ri­kis­ke kej­sa­ren om­fat­ta­de.

Ef­ter­spe­let till det förs­ta världs­kri­get bäd­da­de inte för den evi­ga fre­den som det fanns vi­sio­ner om, även om Nationernas för­bund grun­da­des. Det vi­sar på vik­ten att inte för­öd­mju­ka för­lo­ra­ren i ett krig utan bäd­da för fred­li­ga kon­tak­ter och sam­ar­be­te. Ef­ter 1945 dröj­de det näs­tan 35 år in­nan det på nytt blev öp­pet krig i Eu­ro­pa, när Ju­go­sla­vi­en splitt­ra­des. Ock­så det hade sin grund i förs­ta världs­kri­get.

Admin
Så här jobbar Norra Skåne med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.
Annons
Annons
Annons
Annons