Goda män – inte onda

Opinion De be­hö­ver inte vara ge­nom­snäl­la och inte ens ge­nom­go­da, men det är ändå rim­ligt att kra­ven är så högt ställ­da att de som är goda män är he­der­li­ga män­ni­skor och har ett rim­ligt he­der­ligt för­flu­tet.
Publicerad 2 mars 2014 • Uppdaterad 13 december 2021
Granska bättre för att få rätt personer. Foto: TT
Granska bättre för att få rätt personer. Foto: TT

I vec­kan kun­de dock SVT:s Upp­drag gransk­ning visa att så inte all­tid är fal­let. När man tit­tat när­ma­re på hur det står till med de per­so­ner som får de an­svars­ful­la upp­dra­gen att vara goda män har de kon­sta­te­rat att kom­mu­ner ibland tän­jer re­jält på grän­ser­na när det gäl­ler lämp­lig­he­ten.

Bara ge­nom att göra stick­prov i drygt 10 pro­cent av lan­dets kom­mu­ner fann Upp­drag gransk­ning ett an­tal goda män vars bak­grund in­ne­hål­ler gro­va brott och vars nu­tid av­slö­jar skul­der hos Kro­no­fog­den. Att det­ta är möj­ligt in­ne­bär att kom­mu­ner­na bry­ter mot prax­is och inte kon­trol­le­rar per­so­ner­nas lämp­lig­het. Lag­for­mu­ler­ing­en sä­ger att den som in­ne­har upp­dra­get ska vara ”en rätt­rå­dig, er­fa­ren och i öv­rigt lämp­lig man el­ler kvin­na”. Har man som gransk­ning­en kon­sta­te­rar ex­em­pel­vis va­pen­brott, miss­han­del, för­sök till be­drä­ge­ri, hä­le­ri, våld­täkt med sig i ba­ga­get kan man möj­li­gen kal­la det ”er­fa­ren­het”, men det är knap­past age­ran­de som an­ty­der att per­so­nen i frå­ga skul­le vara ”rätt­rå­dig”.

Det må vara de få un­dan­ta­gen som SVT:s jour­na­lis­ter hit­tat, men ef­ter­som un­dan­ta­gen dess­utom vi­sar sig in­ne­bä­ra att de som får en god man går ur as­kan i el­den är var­je un­dan­tag från reg­ler­na myc­ket all­var­ligt. Kri­ti­ker me­nar att den svens­ka lag­stift­ning­en är för­åld­rar och be­hö­ver ses över. Tip­set är att tit­ta på hur man gör i and­ra län­der för att hit­ta en mo­dell som re­dan fun­ge­rar i prak­ti­ken.

På grund av de gro­va mis­sar som nu av­slö­jats i det svens­ka sy­ste­met krävs en över­syn och för­ny­el­se och det om­gå­en­de. Det är orim­ligt att de som får en god man ens ska be­hö­va oroa sig över om de sna­ra­re fått en ond man som ris­ke­rar bli ett sän­ke istäl­let för liv­bo­jen som ska hjäl­pa till med att få li­vet att fun­ge­ra.

Dag Gus­tavs­son
Så här jobbar Norra Skåne med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.