Arkivbild

Brister i kontrollen av ersättningar

Osby Det brister i kontrollen när det gäller utbetalningen av ersättningar för de förtroendevaldas förlorade arbetsinkomst i Osby kommun.
Speciellt gäller det egna företagare som inte behöver styrka sina uppgifter för att få ut pengar.

Det brister i kontrollen när det gäller utbetalningen av ersättningar för de förtroendevaldas förlorade arbetsinkomst i Osby kommun.
Speciellt gäller det egna företagare som inte behöver styrka sin uppgifter för att få ut pengar.

Det är på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna som den aktuella granskningen har genomförts. En granskning som visar en rad brister när det gäller kontroll av förlorad arbetsinkomst när det gäller politiker.
Det visar sig att det finns brister både vad gäller egna företagare och de som är anställda.

Enligt granskningen betalades 643 554 kronor ut i förlorad arbetsinkomst under förra året. Sammanlagt handlade det om 35 personer.
Den kritik som framkom i granskningen visade att förtroendevalda med eget företag inte behövde lämna något intyg från en extern part som visade att en verksamhet bedrivs. Enligt de nuvarande bestämmelserna kan personer med eget företag få ut ersättning för förlorad arbetsinkomst enligt en schablon utan att visa att man har någon inkomst. Bestämmelserna reglerar inte vilka intyg som egna företagare ska lämna till kommunen.

När de gäller förtroendevalda som har en anställning kan även de få utbetalt ersättning för förlorad arbetsinkomst utan att styrka att de varit frånvarande från sitt ordinarie arbete.

Den aktuella granskningen visar också att det förekommit att utbetald ersättning baserats på ett intyg som är utfärdat tidigare än 2016.
Av de stickprov som genomfördes upptäcktes även att retroaktiv ersättning betalats ut. Enligt bestämmelserna ska detta inte göras.
Även när det gäller attest av utbetalningar fanns vissa brister. Där två personer skulle skrivit under fanns endast en namnteckning.
Varken Marika Bjerstet Hansen (S) eller Niklas Larsson (C) har satt sig in i resultatet ännu och har därför inga kommentarer i nuläget. Båda säger dock att det nu alltid är två namnunderskrifter innan ersättning betalas ut.

En granskning har även gjorts vad gäller rutiner för representation, kurser och konferenser.
I dokumenten som beskriver reglerna för representation saknas uppgifter om beloppsgränser.
I något fall saknas även uppgifter om deltagarförteckning samt syfte med representation och gåvor.
I granskningen noterades också att kommunchefens utbildningskostnader attesterats av personalchefen vilket innebär att en underställd attesterat en överordnades kostnader.
Granskningarna tas upp på nästa kommunfullmäktigemöte.

Det brister i kontrollen när det gäller utbetalningen av ersättningar för de förtroendevaldas förlorade arbetsinkomst i Osby kommun.
Speciellt gäller det egna företagare som inte behöver styrka sin uppgifter för att få ut pengar.

Dagens fråga

Brukar du delta i diskussioner kring nyheter i sociala medier?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×