Tre alternativ för Qpoolen

HÄSSLEHOLM Det finns nu tre olika scenarier för Qpoolen, efter rapporten som visat på vidden av markföroreningarna. Ett är att bygga bostäder på platsen istället för ett nytt badhus.

Det skriver Mats Olsson på tekniska avdelningen i ett mejl till miljöchefen Sven-Inge Svensson. Bakgrunden är att tjänstemännen ska arbeta fram ett ärende till tekniska nämnden, där politikerna ska få ta ställning till hur man vill gå vidare.

Det första alternativet innebär att kommunen delsanerar det södra området, så att det nya planerade badhuset kan byggas som tänkt. Kommunen får då stå för hela kostnaden, som beräknats till 31 miljoner kronor.
Alternativ två innebär att hela eller delar av platsen istället exploateras för att bygga bostäder. Det skulle innebära att kommunen hamnar i ett statligt ”snabbspår” och slipper ställa sig i kön med cirka 85 000 identifierade förorenade områden runt om i landet. Saneringstakten är för närvarande mycket låg utom för de kommuner som sanerar mark i samband med bostadsbyggande.

Alternativ tre innebär att kommunen inte gör någon marksanering överhuvudtaget. Då får det nya badhuset byggas på en helt annan plats, inom Hässleholms tätort.

×