Fors­kning – ett led i byg­get av kun­skaps­na­tionen

Opinion Sve­ri­ge har en ny forsk­nings­an­lägg­ning, Max IV. Vik­tig är den för oss för den ban­bry­tan­de fors­kning som för­väntas ske där. Det är världens starkaste elek­tron­mik­ro­skop.
Opinion • Publicerad 23 juni 2016 • Uppdaterad 25 november 2021

Sve­ri­ge har en ny forsk­nings­an­lägg­ning, Max IV. Vik­tig är den för oss för den ban­bry­tan­de fors­kning som för­väntas ske där. Det är världens starkaste elek­tron­mik­ro­skop.

Max IV-labbet har tre ac­ce­le­ra­torer, en lin­jär­ac­ce­le­ra­tor och två lag­rings­ringar. Den största ringen upp­g­es ha en om­krets på hela 528 me­ter. Dess stor­lek jäm­fö­rs med Co­los­se­um i Rom.

Lin­jär­ac­ce­le­ra­torn gör att elek­troner upp­når ljusets has­tig­het in­nan de förs in i lag­rings­ringen där elek­tronernas bana böjs med hjälp av mag­neter. Då upp­står ett in­ten­sivt ljus i va­rierande våg­längder.

Sve­ri­ge ligger så pass i fram­kant att över 2 000 fors­ka­re från hela världen sägs vara redo att boka en åtrå­värd plats i det nya labbet.

Ex­pe­ri­ment kan ge­nom­fö­ras inom inte bara fy­sik, utan även bio­lo­gi, me­di­cin och ma­te­ri­al­ve­ten­skap.

Ett sär­skilt vik­tigt om­rå­de som nämnts är fors­kningen kring an­ti­bio­ti­ka­re­si­stens, som kan ske på ett mer fo­ku­serat sätt än ti­digare då svenska fors­ka­re be­hövt boka plats utom­lands.

Även om fors­kning ge­ne­rellt inte har sär­skilt hög sta­tus i Sve­ri­ge, är in­vigningen av Max IV en både na­tio­nellt och in­ter­na­tio­nellt stor hän­del­se.

Det är be­ty­del­se­fullt att Sve­ri­ge nu har Max IV och senare även ESS. Fors­kning i världs­klass drar, till sig både när­ings­liv och ka­pi­tal. Re­sul­tatet, då in­ci­ta­menten är de rätta, brukar bli att nya in­no­va­tioner leder till nya fö­re­tag som ger nya ar­bets­till­fäl­len.

Mathias Grimpe

Yngve Sunesson
Så här jobbar Norra Skåne med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.