Straffet hos po­lisen

Le­da­re C-för­sla­get att låta sten­kas­ta­re göra sin ut­dömda ung­doms­tjänst hos po­lisen är in­tres­sant och värt att pröva.
Opinion • Publicerad 24 augusti 2016 • Uppdaterad 14 december 2021
C-för­slag: ung­doms­tjänst hos po­lisen. 	             Foto: TT
C-för­slag: ung­doms­tjänst hos po­lisen. Foto: TT

Låt ung­domar som döms till ung­doms­tjänst för sten­kast­ning mot po­lisen el­ler för att ha bränt bilar av­tjäna sitt straff ge­nom ung­doms­tjänst hos po­lisen el­ler rädd­nings­tjänsten.

Det för­sla­get från An­nie Lööf (C) har re­dan väckt en del de­batt på so­ci­ala me­di­er, mest ba­serat på miss­för­stånd. Men för­sla­get är rätt tänkt. Många ung­domar i ål­dern 15-17 år som det handlar om skulle kun­na komma på an­dra tan­ker om de får se hur po­lisen och rädd­nings­tjänsten fun­gerar. Många har nog inte en an­ing.

Na­tur­ligt­vis passar det inte för alla, och kan­ske inte des­sa myn­dig­heter har möj­lig­het att ta hand om alla som det handlar om. Men även för po­lis och rädd­nings­tjänst skulle det ha ett vär­de att för ung­domar ”på glid” (som det hette förr) få visa vad de­ras verk­sam­het handlar om – att det ofta gäller att rädda liv el­ler för­hindra att nå­got ut­vecklas till nå­got ännu all­var­ligare.

Många av de ung­domar som bränner bilar el­ler kastar sten i ut­satta om­rå­den har myc­ket svag för­ankring i sam­häl­let. De känner sig utan­för. Det skulle kun­na ändras ge­nom ung­doms­tjänst hos po­lis el­ler rädd­nings­tjänst. Får de en mer po­si­tiv syn på des­sa myn­dig­heter skulle de ock­så kun­na sprida den bilden till kom­pisar och där­med bi­dra till att be­gränsa pro­blemet. De är värt att pröva.

Själv­fal­let passar inte det här för alla. När straff ut­döms ska den dömdes si­tua­tion vägas in. Så om­fattningen av en så­dan in­riktning ska inte över­drivas.

Men var­je sätt att mot­verka fort­satt brotts­lig­het bör tas till­va­ra. I bästa fall kan in­tres­set för po­lis- el­ler brandmannayrket väc­kas hos nå­gon ”värs­ting”. Kan­ske kan ett nytt mål sättas upp som gör att skol­gången fun­gerar bätt­re med sik­te på en yr­kes­ut­bildning inom rädd­nings­tjänst el­ler till po­lis.

Det har funnits ex­em­pel på olämp­liga pla­cer­ingar av ungdomstjänstdömda, där brotts­kar­ri­ären snarare har be­främjats. Det kan knappast bli följden av pla­cering hos po­lisen. Så pröva för­sla­get se­riöst, Ygeman!

Yng­ve Sunesson
Så här jobbar Norra Skåne med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.