Kom­mun­full­mäk­tige likt en bur­lesk fö­re­ställning

Opinion Gräl­sju­kan är ut­bredd, op­po­si­tions­par­tierna mörkar sin åsikt i be­redande or­gan för att för­söka ta po­äng.
Opinion • Publicerad 31 augusti 2016 • Uppdaterad 24 november 2021

Kom­mun­full­mäk­tige i Häss­le­holm för­nekar sig inte. Gräl­sju­kan är ut­bredd, op­po­si­tions­par­tierna mörkar sin åsikt i be­redande or­gan för att för­söka ta po­äng in­för åhörarna på full­mäk­tige ge­nom över­rask­nings­mo­mentet, och många ta­la­re har svårt att hålla sig till äm­net. Okun­skapen om for­ma­lia lyser ofta ige­nom.

Mån­dags­kvällens möte var in­get un­dan­tag. Tre re­vi­sions­rap­porter in­ledde mö­tet, tre mo­tioner av­slu­tade. Två näs­tan iden­tiska mo­tioner ledde båda till långa de­batter. Onö­digt.

Re­vi­sions­rap­porterna ledde ock­så till hårda de­batter, trots att be­handlingen i be­redande or­gan inte gav nå­gon för­varning om det. Var­för agerade ex­em­pel­vis Mo­de­raterna inte i vare sig kul­tur­nämnden el­ler kom­mun­sty­rel­sen mot kul­tur­nämndens upp­följning av en re­vi­sions­rap­port om hur fö­re­nings­bi­dragen han­teras utan först på full­mäk­tige?

När an­svars­fri­het för den för flera kom­muner ge­men­samma IT-nämnden i Skåne nord­ost skulle be­handlas upp­täckte nå­gon le­da­mot att namnen på le­da­möterna inte var ut­skic­kade (vil­ket var en rim­lig in­vändning). Men att yrka av­slag på ansvarsfrihet utan att kun­na peka på nå­gra oegent­lig­heter, bara på sena be­slut (som be­rodde på att en tjäns­te­man gått bort) är me­nings­löst, då inte rätts­ligt ef­ter­spel är aktuellt.

Än mer för­vånande var den er­fa­rne Ro­bin Gus­tavs­sons krav på att få reda på hur det fort­satta ar­be­tet i nämnden pla­neras. Det har inte med ett re­vi­sions­ären­de att göra. Skärpning önskas!

Yngve Sunesson

Yngve Sunesson
Så här jobbar Norra Skåne med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.