Bo­stads­po­li­tiken har misskö­tts av po­li­ti­kerna.foto: tt

Lätt bli rik på boendet

År 2016 var ett år då bo­stads­priserna låg re­la­tivt stil­la. Men det be­rodde inte på då­liga tider el­ler för­änd­ringar i nå­gra re­gel­sy­stem. Snarare var det om­världs­fak­torer som det ame­ri­kanska pre­si­dent­valet och brexit som ledde till osäkerhet om de eko­no­miska fram­tids­ut­sikterna och fick hus­hållen att hålla igen.
Nu stiger priserna på bo­stads­rätter och vil­lor igen. På ett år har priserna stigit med 8 pro­cent för bo­stads­rätter och med 10 pro­cent på vil­lor. I cen­trala Stock­holm är me­del­priset över 94 000 per kvad­rat­me­ter, i cen­trala Gö­te­borg näs­tan 60 000 och i cen­trala Mal­mö nära 32 000. I cen­trala Mal­mö är ök­ningen som all­ra störst, hela 20 pro­cent, men ändå åter­står för­stås rätt många kro­nor till priserna i de at­trak­tiva lä­gena i de an­dra två stor­städerna.
Det har länge kommit var­ningar om en bo­stads­bubbla. Men den oron verkar över­dri­ven efter­som det inte ens lång­sik­tigt går att se en åter­gång till höga rän­tor. Efter­som lånade pengar kommer att fort­sätta vara bil­liga vågar män­ni­skor skuld­sätta sig. Och om det kärvar till sig på bostadfronten väntar tro­li­gen inga dra­ma­tiska pris­fall efter­som år­ti­on­den med allt­för lågt bo­stads­byg­gan­de gör att det all­tid finns en lång kö av bo­stads­spe­ku­lanter. Det enda som kan leda till en bo­stads­krasch är en djup låg­kon­junk­tur med ut­slag­ning av fö­re­tag och kraf­tigt ökande ar­bets­lös­het.
Att bo­en­det blivit en spe­ku­la­tions­vara där bo­stads­kar­ri­ären är en snabbare väg till att bli för­mö­gen än hårt ar­be­te och sparande be­ror på att det i år­ti­on­den har byggts allt­för lite, un­ge­fär bara hälften av be­hovet av ny­bygg­na­tion. Det har gjort bo­stads­po­li­tiken till ett av våra all­var­ligaste sam­hälls­pro­blem. En egen bo­stad är inte läng­re en med­bor­ger­lig rät­tig­het. Bristen på bo­städer skapar ock­så pro­blem med till­växten i ex­pan­siva re­gi­oner där män­ni­skor kan tvingas tacka nej till jobb för de inte hittar ett boende. Dess­utom skapar bo­stads­mark­naden orim­liga för­mö­gen­hets­klyf­tor.

×