Gårds­för­sälj­ning ett för stort våg­spel

Liberalerna i Skå­ne lan­serade i sön­dags, just i in­ledningen till den ”folk­nyk­ter­hetens vec­ka” som nu­me­ra drivs istäl­let för den tra­di­tio­nella Folk­nyk­ter­hetens dag på Kris­ti him­mels­färds­dagen, ett krav på att låta Skå­ne bli för­söks­om­rå­de un­der tre år för gårds­för­sälj­ning av öl och vin.
In­gen tror väl att gårds­för­sälj­ning i sig skul­le leda till om­fattande miss­bruk av al­ko­hol. Det är inte ar­gu­mentet från dem som är tvek­samma el­ler ne­ga­tiva.
Där­emot är risken att gårds­för­sälj­ning skul­le hota den grund­bult i den svens­ka so­ci­al­po­li­tiken som Sy­stem­bo­la­gets för­säljnings­mo­no­pol är.
I Fin­land med Alko har gårds­för­sälj­ning in­fö­rts – men i myc­ket be­gränsad ska­la. Det är bara al­ko­hol­pro­dukter till­verkade av lo­kala bär som tillåts. Vin­dru­vor är knap­past lo­kala i Fin­land el­ler Sve­ri­ge. Hum­le och korn som är rå­va­ror till öl är inte bär. Så att Fin­lands gårds­för­sälj­ning inte an­mälts till EU-dom­stolen och där­för tillåt­lig­heten inte prövats – vo­lymen blir så mar­gi­nell med de be­gränsande re­glerna – gör inte den­na till be­vis på att gårds­för­sälj­ning ac­cep­teras. Och i EU är det dom­stolen som be­stämmer, oav­sett vad po­li­ti­ker i Sve­ri­ge el­ler re­ger­ings­cheferna i Rådet tyc­ker.
Så visst skul­le gårds­för­sälj­ning kun­na ha en viss po­si­tiv ef­fekt för nå­gra gårdar i Skå­ne. Men kon­se­kvenserna för hela landet om Sy­stem­bo­la­gets mo­no­pol skul­le tvingas upp­höra är be­tyd­ligt mer om­fattande.

Dagens fråga

Ska du se ett luciatåg på fredag?

Loading ... Loading ...