IT-sä­ker­heten brister och måste för­stär­kas

Cy­ber­krig­för­ing, att it-sy­stem an­grips av främ­man­de makt, av ter­ro­rister el­ler av hac­ka­re med mer oklara syf­ten, blir allt van­ligare. Hos mån­ga stat­liga myn­dig­heter lik­som hos fö­re­tag är it-sä­ker­heten allt­för då­lig.
Det mest kända ex­em­plet på oväl­kom­men cy­ber­på­ver­kan är för­stås de rys­ka för­söken att på­verka det ame­ri­kanska pre­si­dent­valet.
Flera di­gi­tala an­grepp på an­dra länder är kända, som när Ukrai­nas kraft­sta­tioner för­ra året slogs ut i flera tim­mar, san­no­likt från Ryss­land, el­ler när falska ny­heter om Qa­tar plan­terades från Förenade Arab­emi­ra­ten, vil­ket ut­löste Sau­di­ara­bi­ens med flera länders bloc­kad av Qa­tar, el­ler USA:s och Is­ra­els an­grepp på Irans kärn­krafts­an­lägg­ningar 2010.
I Sve­ri­ge slog FRA ny­li­gen larm om att det är för lätt för obe­hö­riga att ta sig in i it-sy­stemen hos mån­ga myn­dig­heter. (inte bara Trans­port­sty­rel­sen). Tio­tu­sen­tals an­grepp görs var­je må­nad och det händer att an­dra länders spi­on­or­ga­ni­sa­tioner hämtar hem in­for­ma­tion.
Ändå har an­sträng­ningarna för att för­bättra cy­ber­sä­ker­heten ökat de senaste åren. I Frank­ri­ke har an­talet per­soner som ar­betar med det­ta ökat från 100 för fem år se­dan till 3 400 nu. Nato har be­slutat att cy­ber­an­grepp ska kun­na ut­lösa pa­ra­graf fem om ge­men­samt för­svar mot an­grepp.
Cy­ber­an­grepp måste kun­na upp­täckas och be­kämpas. Mer re­surser lik­som stör­re med­ve­ten­het krävs.