Höörs kommun har det kärvt ekonomiskt år 2017. Skånska Dagbladets granskning visar att kommunpolitikernas arvoden ökat rejält. foto: Tobias Lagerholm
Höörs kommuns kanslichef Gunilla Dencker Skog tycker det är viktigt att politikerna är medvetna om sina kostnader eftersom de avgör vad pengarna går till. – Samtidigt ger en hög politisk närvaro ett ökat inflytande för medborgarna. En demokrati är inte alltid det billigaste. Med färre politiker blir det större tjänstemannainflytande, säger hon. Foto: Tobias Lagerholm

Politikers löner skjuter i höjden

höör Höörsborna drabbas av en rejält högre skatt nästa år samtidigt som den kommunala servicen blir sämre genom ett omfattande sparpaket. Men tittar man på politikernas ersättningar de senaste fem åren syns inga tecken på besparingar. Istället har de skjutit i höjden. Det visar en granskning som Skånska Dagbladet med början i dag presenterar.

Den har varit omdiskuterad och kritiserad på sina håll. Men bland styrande politiker har modellen hyllats och när Höör häromåret utnämndes till Årets superkommun togs den upp som en av orsakerna till utnämningen.

Det handlar om Höörmodellen. Den modell som skapades 8 december 2015 inne på kommunhuset i Höör och som innebär att sex partier från två politiska block tillsammans ska styra Höör.
Frånsett beslutet om 2017 års budget då en spricka syntes har samarbetet till stora delar fungerat. Partierna från Vänsterpartiet till vänster och Kristdemokraterna till höger har för det mesta varit eniga. Vad som inte varit känt är vad samarbetet kostat skattebetalarna.

Enligt den sammanställning som Skånska Dagbladet tagit fram har politikernas arvoden ökat med 40 procent mellan 2011 och 2015. Mest har det ökat mellan 2014 och 2015 vilket var det första året i den nuvarande mandatperioden. På bara ett år skedde en ökning på knappt 1,3 miljoner kronor av politikernas arvoden när Höörmodellen började användas.
Tittar man på vad den politiska verksamheten totalt kostar inom Höörs kommun är siffrorna ännu mer uppseendeväckande.
Från 2011 till 2015 har denna kostnad ökat från 11,7 miljoner till knappt 23 miljoner. Bara mellan 2014 och 2015 skedde en ökning på hela fem miljoner kronor.

Mest ökar det inom den kolumn som kallas för övrig politisk verksamhet. Från två miljoner till drygt tio miljoner på fem år. Under denna rubrik finns inte politikernas ersättningar med. Istället handlar det om överförmyndarverksamheten. Nämndsekreterarna som centraliserats i kommunledningskansliet finns också i denna del.
Överförmyndarens verksamhet ökade från 1,3 miljoner till 2,4 miljoner mellan 2011 och 2015. Till största delen består kostnadsökningen av ersättning till gode män till ensamkommande flyktingbarn. Denna del har ökat med över 700 000 kronor under en femårsperiod.

Höörs kommuns kanslichef Gunilla Dencker Skog pekar ut flera områden inom politikens område där kostnaderna ökat. Bland annat handlar det om de resor som politikerna gör till exempelvis olika kurser.
– Vi har som policy att politikerna ska åka kollektivt. Det går inte alltid att lösa och då blir det att man tar bilen vilket innebär att man får körersättning.
– Det som också påverkar är hur långa sammanträden politikerna har, när man lägger mötena och hur många politiker som ska vara med. Man har under den här mandatperioden haft fler möten än tidigare och man träffas mer i kommunstyrelsens arbetsutskott, säger Gunilla Dencker Skog.

Kommunstyrelsens arbetsutskott var tidigare en dag men har förändrats till att i dag vara en och en halv dag. Också kommunstyrelsen har haft ett antal extramöten.
– Men så blir det inte längre, säger Gunilla Dencker Skog.
– En annan sak som påverkat är att de politiska partierna haft sina förmöten före kommunstyrelsen. Det ska de egentligen inte ha utan dessa möten ska de ha på sin fritid. Det är också något som förändrats, fortsätter hon.

Under 2016 hade exempelvis Höörs kommun budgeterat 371 000 kronor för politiska möteskostnader. Istället blev utfallet 703 000 kronor.
En lösning för att få ner kostnaderna kan vara att färre tjänstemän bjuds in till sammanträdena.
– En del av de politiker som är ordförande i nämnderna föredrar att själv dra informationen för sina kollegor. Andra bjuder hellre in tjänstemännen, säger Gunilla Dencker Skog.

Höör har ju sedan valet ett kommunalråd (Stefan Lissmark (S) och ett medkommunalråd Anna Palm (M). Hur mycket har det påverkat?
– Det handlar om en skillnad på 250 000 kronor.
– Nu är det mycket extramöten. Tidigare har kommunalrådet gått på möten och sedan informerat övriga politiker. Nu deltar fler, säger Gunilla Dencker Skog.
Ordföranden i socialnämnden Anders Magnhagen (S) har märkt av att det är fler möten än tidigare och tycker att nyttan kan diskuteras.

– I budgetprocessen har presidierna i varje nämnd deltagit i varandras möten. Så var inte fallet tidigare. Vi får en bättre insikt i varandras arbete samtidigt som jag aldrig haft en synpunkt på en annan nämnds budget, säger Magnhagen och fortsätter:
– Demokrati måste få kosta. Men självklart finns det en gräns.

Läs mer:

×