Många upp­rörs över den friande våld­täkts­domen. Foto: TT

För­bättra po­lis­ar­be­tet

Fem män som åtalats för en myc­ket bru­tal grupp­våld­täkt i Stock­holms­för­or­ten Fitt­ja friades av tings­rätten. De släpptes re­dan di­rekt ef­ter rät­te­gången, så ut­sla­get över­ras­kade inte. Den an­sva­riga do­ma­ren i målet skyller fri­kän­nan­det som upp­rört många på po­lisen. ”En hel del har missats, tiden har ock­så gått”, säger do­ma­ren Eri­ca Hemtke till Ekot.
En sak som missats är att fel trapp­upp­gång un­der­söktes. Först tio må­nader senare hittade po­lisen rätt och gjorde brotts­plats­un­der­sök­ning på rätt plats, men det är inte för­vånande att det då var svårt att hitta bindande be­vis­ning.
Att brotts­of­fret är miss­bru­ka­re miss­tänks ha på­ver­kat po­lisens en­ga­ge­mang i ut­red­ningen. Går det att visa att det varit så måste det få kon­se­kvenser för de an­sva­riga po­lis­cheferna.
I sön­dags kun­gjorde Ste­fan Löfven rege­ringens planer på en lag­änd­ring så att sam­tyc­ke till sex­u­ella ak­ti­vi­teter uttalat ska krävas i lagen. Med tan­ke på po­lisens un­der­må­liga ar­be­te är det tvek­samt om det hade räc­kt med den nya lagen för att fälla de åtalade i det här målet. De tre som an­klagats för våld­täkt (de två öv­riga för med­hjälp) har er­känt sex men nekat till att det inte var fri­vil­ligt.
Den friande domen i Fittjafallet pekar på det stora pro­blemet med an­mäl­ningar om sex­brott: Po­lis­ut­red­ningarna håller allt­för ofta för låg kva­li­tet för att det ska gå att få fram av­gö­ran­de be­vis­ning, efter­som vitt­nes­upp­gifter säl­lan går att få fram.
Det som där­för måste göras, om den nya sam­tyc­kes­re­geln ska få nå­gon som helst ef­fekt, är att kva­li­teten på po­lis­ar­be­tet höjs mar­kant.
Det här är så vik­tigt att riks­po­lis­chefen Dan Eliasson själv måste ta an­svar för det. Han måste ge tyd­liga di­rek­tiv om att an­mälda våld­täkter måste prio­ri­teras upp, och han måste se till att ut­red­nings­me­to­diken upp­da­teras så att den blir kva­li­ta­tiv, gär­na ge­nom att ut­nyttja er­fa­ren­heter från andra länder.

×