In­tres­set för spel har vuxit med in­ter­net. Foto: TT

Vinst­lott för staten

En­ligt ett för­slag ska alla bo­lag som är verk­samma på den svenska spel­mark­naden söka li­cens. Det in­ne­bär att ut­länds­ka spel­bo­lag ock­så kommer att få be­ta­la skatt i Sverige. Det finns in­gen an­led­ning att just fö­re­tag i spel­branschen ska slippa be­ta­la skatt. Det är där­emot väl­kom­met att ide­ellt fö­re­nings­liv får fort­satt skat­te­be­fri­el­se för lot­te­rier och bin­go.
För­sla­get kommer i näs­ta steg att gå på re­miss till lag­rå­det. Det på­verkar många, inte bara spel­bo­lag utan ide­ella fö­re­ningar, po­li­tiska par­tier och staten, som har av­se­värda in­täkter från spel, så åsikterna om des­sa för­änd­ringar kommer san­no­likt ock­så att vara många.
Man kommer en­ligt för­sla­get ock­så att re­gi­strera alla som spelar, vil­ket Da­ta­in­spek­tio­nen med rätta ställt sig skep­tisk till. Att re­gi­strera nå­gon är ett onö­digt in­teg­ri­tets­in­trång. Man ska all­tid tänka sig att ett re­gis­ter kan komma att an­vändas för andra och mind­re goda syf­ten nå­gon gång i fram­tiden och bör där­för vara re­strik­tiv.
En av tankarna är att man ska mot­verka spel­miss­bruk med hjälp av det här för­sla­get. Prin­ci­pi­ellt sett bör folk få be­stämma själva hur de­ras pengar an­vänds, in­klu­si­ve till spel. Den som vill spela med egna pengar ska få göra det. Men sam­häl­let ska finnas där för att se till att det inte urartar eko­no­miskt el­ler so­ci­alt. Spel­miss­bruk går över från en fri­hets­frå­ga till en folk­häl­so­frå­ga om det handlar om att in­di­vider slås ut so­ci­alt el­ler får svåra psy­kiska pro­blem. Det måste vara tyd­ligt de­fi­nierat var gränsen går mel­lan spel­in­tres­se och miss­bruk och mel­lan att an­vända sina egna pengar som man vill och att få hjälp med miss­bruks­pro­blem.
Det som talar för att re­glera spel­branschen hårdare är ock­så att or­ga­ni­sa­tioner som har in­täkter på spel kan tappa sin mo­ra­liska kom­pass in­för att öka in­täkterna. Socialdemokraterna be­tedde sig illa i sam­band med sitt lot­te­ri, där man sålde lotter på kre­dit till dem som inte hade råd. Oav­sett val­fri­heten måste det vara svårt att lura el­ler ut­nyttja lott­kö­pa­re och andra spe­la­re.

×