Alice och An­nie gillas – inte bara på Instagram

Alice Bah Kuhnke (MP) är drott­ningen av Instagram, det so­ci­ala medi­um som med bilder och korta texter har blivit allt vik­tigare även för po­li­ti­kers kon­takter med väl­ja­re.
Tvåa på 2017 års po­li­ti­ker­lista på Instagram är An­nie Lööf (C), som di­stan­serar Ste­fan Löfven och öv­riga par­ti­le­da­re re­jält.
Både kul­tur­mi­nis­tern och cen­ter­le­da­ren har över 30000 föl­ja­re. Trea bland po­li­ti­kerna är Ebba Busch Thor (KD) med knappt 20000 föl­ja­re me­dan Ste­fan Löfven (S) kommer upp i bara 16700 föl­ja­re. Öv­riga par­ti­le­da­re och stats­råd hamnar på 10200 el­ler mind­re. Jan Björklund, Jonas Sjö­stedt och Jim­mie Åkesson har inte ens nå­got kon­to.
Twit­ter är mer in­riktat på po­li­tiskt in­tres­se­rade, men bland dagens ak­ti­va po­li­ti­ker leder An­nie Lööf (2016). Hon är dock slagen med ”häst­längder”av Carl Bildt, som är trea på lis­tan över alla svenska an­vän­da­re, långt före ex­em­pel­vis Zla­tan Ibrahimovic. An­nie Lööf är dock trea på ”kvin­no­lis­tan” ef­ter Gina Dira­wi och Zara Larsson.
Anne Lööf inte bara vinner matchen mel­lan par­ti­le­da­rna. Hon är ock­så den över­läg­set mest gillade på Instagram – fyra gånger så ofta som Ste­fan Löfven.
För både An­nie Lööf och Alice Bah Kuhnke gäller att de är po­pu­lära ock­så utan­för de so­ci­ala me­di­erna, po­pu­lärare än sina par­tier.
Det är in­tres­sant in­för höstens val. Att synas på so­ci­ala me­di­er ger sym­pa­tier även po­li­tiskt. Fler lär inse det och satsa.
Yng­ve Sunesson

×