Pen­sio­närer i jobb bör få skat­te­för­mån

Det dubbla jobb­skat­te­av­draget som pen­sio­närer fick av al­li­ans­re­ger­ingen gav till ef­fekt att fler fort­satte jobba ef­ter 65-års­dag­en. Det kon­sta­terar IFAU (In­sti­tutet för ar­bets­mark­nads- och ut­bild­nings­po­li­tisk ut­vär­der­ing) i en färsk rap­port.
Dub­bler­ingen av­skaffades av den nya rege­ringen och andra re­gler, svårare att för­stå, in­fö­rdes med mind­re bo­nus för den som fort­sätter jobba. Det var kort­synt. En en­kel och ge­ne­rös bo­nus kan vara vik­tig om det verk­li­gen är en strä­van att få fler att jobba ef­ter 65-års­dag­en.
Strax före jul kom par­tierna i pen­sions­ar­bets­gruppen över­ens om re­gler för att för­skjuta pen­sio­ner­ings­dagen för alla, el­ler så många om möj­ligt. Det tar dock tid in­nan det får ef­fekt, efter­som det krävs en lång över­gångs­pe­ri­od in­nan det får fullt ge­nom­slag.
Tyd­liga eko­no­miska sti­mu­lanser är ef­fek­tivare för att snabbt få fler att skjuta upp pen­sio­ner­ingen.
I rap­porten kon­sta­teras att ar­bets­krafts­del­ta­gan­det ökade med näs­tan fem pro­cent för gruppen över 65 år till följd av att det dubbla jobb­skat­te­av­draget in­fö­rdes.
Det fanns ock­så andra skäl till att fler äld­re fort­satte jobba. Tuffare re­gler i för­säk­rings­sy­stemet för för­tids­pen­sion gjorde att fler höll sig kvar på ar­bets­mark­naden åt­min­sto­ne till 65-års­dag­en. Lägre ar­bets­gi­var­av­gift för äld­re bi­drog till att ar­bets­gi­va­ren gär­na såg att äld­re stannade kvar.
Dess­utom på­ver­kade re­glerna i det nya pen­sions­sy­stemet fler att jobba läng­re, efter­som var­je må­nads ar­be­te ef­ter 65 ger lite högre livs­lång pen­si­on.
Att öka den ak­ti­va tiden på ar­bets­mark­naden är vik­tigt för att kun­na ga­ran­tera pen­sion­er på en rim­lig nivå i fram­tiden, utan att pen­sions­av­gifterna el­ler skatten måste höjas orim­ligt myc­ket. Då be­höver alla verk­nings­fulla åt­gärder för att skjuta pen­sio­ner­ings­dagen fram­åt an­vändas. I det per­spek­tivet var det dubbla jobb­skat­te­av­draget en mo­dell som fun­gerade och som bör an­vändas på nytt.

Dagens fråga

Ska du gå i ett luciatåg?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar