Danmarks re­kord pekar på världens möj­lig­heter

Danmark slog för­ra året världs­re­kord i vind­kraft, med­delade TT ny­li­gen. Över 43 pro­cent av den el som an­vändes i landet kom från vinden. Det är en dryg pro­cent­en­het högre än 2016.
Solen ger ock­så mät­bara till­skott i Danmark, över två pro­cent av elen pro­du­ceras med sol­celler. Det gör att näs­tan hälften av all el kommer från för­ny­bara ener­gi­käl­lor i Danmark.
Sverige är ännu bättre tack vare vat­ten­kraften, till och med bäst i EU. Även här har vind­kraftens an­del ökat snabbt de senaste tio åren ef­ter en trög start. Men dens svenska vindelpro­duk­tionen är ändå långt mind­re än den danska.
Fler länder skulle kun­na an­vända för­ny­bar el. Fors­ka­re vid Stan­ford­uni­ver­si­te­tet har räknat ut att alla världens länder skulle kun­na för­sörja sig helt med för­ny­bara ener­gi­käl­lor 2050. Då räknar ändå inte fors­ka­rna bio­ener­gi utan bara sol, vind och vat­ten som inte med­för någ­ra ut­släpp alls.
En del i kal­kylen är att om man inte ut­vinner, raf­fi­nerar el­ler trans­por­terar fos­sila bräns­len och uran minskar ener­gi­be­hovet med 13 pro­cent!
En för­del är ock­så att flera mil­joner döds­fall und­viks ge­nom mind­re luft­för­o­re­ningar. Många mil­jarder sparas ock­så på minskade kost­nader för sjuk­vård.
Sam­ti­digt skapas över 24 mil­joner nya jobb tack vare om­ställ­ningen.
Re­dan 2030 skulle 80 pro­cent av världens ener­gi­be­hov kun­na komma från för­ny­bara ener­gi­käl­lor. Så var­för vänta med sats­ningen?
Yng­ve Sunesson

Dagens fråga

Ska du gå i ett luciatåg?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar