Bostäder byggs, men ofta till höga kostnader. Foto: TT

Staten måste ta an­svar

Var­för byggs det för få bo­städer och var­för är nya bo­städer så dyra? De frå­gorna verkar svårt att svara på. Alla in­blan­dade skyller på nå­gon an­nan.
Senast ute i de­batten är SKL:s, Sve­ri­ges Kom­muner och Lands­ting, ord­fö­ran­de Lena Mik­ko i en de­batt­ar­ti­kel i Dagens Nyheter. Hon er­känner att kom­munerna kan bli snabbare med planer och bygg­lov men läg­ger hu­vud­an­svaret på andra ak­törer. Men att alla kom­muner har både en hög plan­be­red­skap, så att in­tres­se­rade bygg­bo­lag har bygg­bar mark att köpa, och sköter bygg­lovs­pröv­ningarna snabbt och ef­fek­tivt är vik­tigt.
En svå­rig­het som drabbar både kom­munerna och bygg­bo­lagen är att staten, i form av så­väl läns­sty­rel­ser som dom­stolar, tar lång tid på sig för att be­handla överklaganden, som i många kom­muner är mer re­gel än un­dan­tag. Det för­senar och för­dyrar byg­gan­det. Kan staten möj­li­gen ra­tio­na­li­sera överklagande­pro­cessen, kan­ske hoppa över läns­sty­rel­sen som i all­män­het re­dan kun­na på­verka plan­ar­be­tet i ti­digare ske­de och gå di­rekt till för­valt­nings­dom­stolen med överklagandet, skulle många må­nader sparas i kortare han­ter­ings­tid.
Alla de riks­in­tres­sen som staten läg­ger ut och som täcker halva Sve­ri­ges land­yta ut­gör ock­så en svå­rig­het för pla­ne­ringen. En stat­lig hel­hets­be­döm­ning av alla olika riks­in­tres­sen be­hövs.
Bygg­bo­lagen är inte hel­ler oskyl­diga. Dels dröjer de ofta länge med att starta byg­gen ef­ter att planerna är fast­ställda. Dels är kon­kur­rensen på bygg­mark­naden så svag att det in­ne­bär dyra bo­städer.
Just den svaga kon­kur­rensen är hu­vud­pro­blemet. Det leder till höga pro­duk­tions­kost­nader och där­med till höga hy­ror el­ler av­gifter för bo­stads­rätter.
Staten måste ta ett större grepp för att öka kon­kur­rensen inom bygg­sek­torn. Det är där kar­teller av­slöjats, det är inom bo­stads­pro­duk­tionen som kost­nads­ut­veck­lingen varit snabbare än inom näs­tan nå­gon an­nan sek­tor. Det till­sam­mans med att alla ak­törer tar sitt an­svar kan leda till fler och bil­ligare bo­städer.

×