Va­pen­vi­la i Sy­ri­en bara på pap­peret

FN:s sä­ker­hets­råd kun­de i lör­dags kväll till slut enas om en res­o­lu­tion om va­pen­vi­la i Sy­ri­en. Den skulle träda i kraft ”utan dröjs­mål” och gälla i 30 dagar. Syf­tet är för­ut­om att stoppa död­an­det ock­så att föra in livs­me­del och me­di­ciner till den ut­satta stads­delen Ghouta och eva­kuera skadade och sjuka där­ifrån.
Va­pen­vi­lan blev möj­lig se­dan Ryss­land, för första gången om Sy­ri­en, be­slutat att inte an­vända sin ve­to­rätt utan rösta för re­so­lu­tions­för­slaget från Sverige och Ku­wait. Men det skedde till priset av ur­holk­ningar av for­mu­le­ringarna så att Sy­ri­en kan fort­sätta bomba ter­ro­rister från IS och al-Qaida. Pro­blemet är att Sy­ri­en de­fi­nierar alla som gör mot­stånd mot pres­i­dent Assad som ter­ro­rister.
Det visade sig ock­så ome­del­bart. Istäl­let för va­pen­vi­la fort­satte de sy­ris­ka bomb­ningarna av ci­vila i öst­ra Ghouta. Även ke­miska strids­me­del miss­tänks ha an­vänts i den senaste at­tacken, trots att Sy­ri­en för någ­ra år se­dan un­der­teck­nade det in­ter­na­tio­nella för­budet mot ke­miska va­pen. Där­med är an­fallet i går inte bara ett brott mot FN:s ut­lysta va­pen­vi­la utan ock­så ett krigs­brott mot för­budet mot ke­miska va­pen.
Nu måste pressen fort­sätta på Ryss­land att se till att Sy­ri­en verk­li­gen följer re­so­lu­tionen om va­pen­vi­la. Att ett FN-res­o­lu­tion kun­de an­tas var ett fram­steg, men om den inte leder till re­sul­tat och striderna upp­hör är re­so­lu­tionen bara ord på ett papper.

Dagens fråga

Längtar du efter snö?

Loading ... Loading ...

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Veckans ibladningar