SVT har ambitionen att ha fler inslag från de lokala redaktionerna runt om i landet. Foto: TT

Re­plik: SVT satsar mer lo­kalt

Re­plik. Yng­ve Sunesson skriver i en krö­ni­ka (5 ap­ril) att SVT borde mot­verka Stockholmfixeringen och bättre skildra hela Sverige. Om det är vi ense och vi jobbar hårt med frå­gan.
Vi vill of­tare utgå från lo­kala per­spek­tiv. In­för valet satsar vi där­för ex­tra på ko­or­di­ne­ringen av jour­na­li­stiken och vi skärper målen för an­delen lo­kalt ma­te­ri­al i våra riks­sända ny­hets­pro­gram.
Som ex­em­pel ska Rap­port, som idag in­ne­håller drygt 1,5 in­slag med lo­kalt ur­sprung gå till 2,5 in­slag.

Frå­gan är inte en­kel re­dak­tio­nellt. Som re­dak­tör för en riks­sänd­ning kräver det tuffa pri­ori­te­ringar, och som re­dak­tör lo­kalt krävs att både le­ve­rera till en lo­kal och till en riks­pu­blik.
Vi räknar in­sla­gen för att hålla koll på att vi är på väg åt rätt håll och för att säkra en stän­dig dis­kus­sion på re­dak­tionerna, men det är så klart inte en kvan­ti­ta­tiv räk­ning utan kva­li­teten i sänd­ningarna som av­gör om vi lyckas.

Vi har goda för­ut­sätt­ningar. Ef­ter en stor om­ställ­ning 2015 går vi in i val­rö­rel­sen med drygt 40 fler lo­kala jour­na­lister på fältet.
Vi finns på 34 orter ef­ter att ha ny­öpp­nat re­dak­tioner i An­ge­red, Rin­ke­by, Sö­der­täl­je, Helsingborg och Över­tor­neå sam­ti­digt som vi har kor­re­spon­denter i hela världen. Det ger oss unika för­ut­sätt­ningar att knyta i hop det lo­kala, na­tio­nella och glo­bala.

Sam­ti­digt finns även upp­skattade riks­sända pro­gram som Sverige Idag och Landet runt som en­bart ut­går från det lo­kala.

Ana­lyser ef­ter valet i USA och i Brexit har visat hur många blev över­ras­kade över re­sul­taten. När en re­pre­sen­tant från BBC för­kla­rade vårt brit­tis­ka sys­ter­bo­lags vik­tigaste lär­dom ef­ter Brexit-röst­ningen sa hon kort: ”Vi skulle ha lyssnat mer på våra re­gi­oner”.

Det rådet tar vi på all­var!
Svar di­rekt:

Det är väl­kom­met att SVT satsar på fler lo­kala (el­ler re­gio­nala) re­dak­tioner och har am­bi­tionen att öka an­delen ny­hets­in­slag med ”lo­kalt ur­sprung.
Krö­ni­kan re­fe­rerade främst en un­der­sök­ning av fyra Stock­holms­tid­ning­ar med riks­am­bi­tioner. Men även Pub­lic ser­vi­ce, med sitt sär­skilda an­svar, har för låg an­del ny­heter från landet utan­för Stockholm.
Vare sig 1,5 el­ler 2,5 ny­hets­in­slag i en Rap­port­sänd­ning är särskilt im­po­ne­ran­de. Det handlar, som den jour­na­lis­tiska stu­dien visade, ock­så om vad som rap­por­teras. 64 pro­cent brott och olyc­kor i de fyra tid­ningarna (SVT är för­hopp­nings­vis bättre) ger en skev bild av ”lands­orten”.

Om val­rö­rel­sen, som man kan hoppas, kommer att handla mer om lands­bygden kan det hjälpa till så Rap­port fyller sin ”lands­bygds­kvot”.

Dagens fråga

Ska du gå i ett luciatåg?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar