Målen för arbetsmarknadsinsatserna nås sällan. Vad är Arbetsförmedlingens ansvar? Foto: TT

Vär­dera åt­gärderna bättre

Alla re­ger­ingar har en ten­dens att över­skatta vad nya ar­bets­mark­nads­åt­gärder kan ha för ef­fekt. Det har Riks­re­vi­sionen kommit fram till i en stu­die av åt­gärder som varit i kraft 2006 till 2015 och allt­så om­fattar både Gö­ran Pers­sons, Fred­rik Rein­feldts och Ste­fan Löfvens re­ger­ingar.
I bara ett få­tal av de 23 åt­gärder som varit i funk­tion un­der den här pe­ri­oden har in­satsernas re­sul­tat nått ens i när­heten av re­ger­ingarnas mål. Det har bland an­nat re­sul­terat i att Ar­bets­för­med­lingen un­der den här pe­ri­oden var­je år i ge­nom­snitt lämnat till­ba­ka över mil­jarden kro­nor som inte kommit till an­vänd­ning som av­setts.
Om de bristande re­sul­taten be­ror på överoptimism el­ler på in­ef­fek­ti­vi­tet på Ar­bets­för­med­lingen reder Riks­re­vi­sionen inte ut. Men till stor del verkar det handla om att re­ger­ingarna av olika ku­lör hoppats på för snabba och för höga re­sul­tat.
Det finns po­si­tiva un­dan­tag från den dystra bilden. Plus­jobben nådde åt­min­sto­ne till två tred­je­delar av målet. In­stegs­jobben lik­som de kri­ti­serade jobb­coacherna kom upp i cir­ka 80 pro­cents mål­upp­fyl­lel­se det tredje året. Bäst har nystartsjobben fun­gerat, där 80-procentsnivån nåddes re­dan första året och se­dan hållit i sig trots höjt mål.
För follkhögskolesatsningen dröjde till tredje året in­nan målet nåddes – och över­träffades, me­dan in­satser via Sam­hall fun­gerat bra från bör­jan. Där finns en fun­gerande or­ga­ni­sa­tion.
Riks­re­vi­sionens re­kom­men­da­tioner till rege­ringen är att ta större hän­syn till ti­digare er­fa­ren­heter av olika åt­gärder och ut­vär­dera hur det gått och ana­ly­sera av­vi­kel­serna. Det borde re­dan vara en själv­klar­het.
Dess­utom bör, vil­ket börjat dis­ku­teras, an­talet olika åt­gärder be­gränsas. När nu nystartsjobben fun­gerar bra borde många andra åt­gärder kun­na av­skaffas. Att det of­tast be­hövs en in­kör­nings­pe­ri­od är ock­så na­tur­ligt.
Att mål­upp­fyl­lel­sen är då­lig kan ock­så bero på ut­fö­ra­ren. Nu måste Ar­bets­för­med­lingens jobb granskas.

×