Följ kom­pass­nålen mot kor­rup­tion i Guatemala

Sve­ri­ges am­bas­sa­dör i Guatemala, An­ders Kom­pass, ti­digare känd som vis­sel­blå­sa­re i GFN, har fått be­sked om att han inte läng­re är väl­kom­men i landet. Sverige har fått en månad på sig att ta hem honom.
Or­saken är att han sagt san­ningen. Han talade för en tid se­dan om Guatemala som ”ett kor­rupt sam­häl­le”. Även om det var odi­plo­ma­tiskt är det knappast nå­gon som inte håller med.
Det finns till och med en sär­skild FN-kom­mis­sion, CICIG, till stor del med svensk fi­nan­sie­ring, som har som upp­gift att för­söka av­slöja och komma till rätta med kor­rup­tionen.
Re­dan har de båda ex­pre­si­denterna Al­fon­so Portillo och Otto Perez Molina fastnat i nätet och är fö­re­mål för rätts­liga åt­gärder. När ut­red­ningarna nu närmar sig den sittande pre­si­denten, Jim­my Morales, ökar ner­vo­si­teten bland makt­ha­va­rna. An­ders Kom­pass blev ett of­fer för den oron.
Andra har blivit hårdare drabbade. Många män­ni­sko­rätts­ak­ti­vister och kor­rup­tions­grans­ka­re har mist livet i Guatemala, Ra­sismen ge­nom­syrar sam­häl­let
Flera av Centralamerikas stater är hårt drabbade av kor­rup­tion, brotts­kar­teller och mi­li­ta­ri­se­ring. Ame­ri­kans­ka CIA har en el­ler flera gånger in­gripit på för­tryc­ka­rnas sida.
Där­för är CICIG:s ar­be­te vik­tigt. Ef­ter­trä­da­ren till An­ders Kom­pass måste fort­sätta hans ar­be­te med inriktningen att kor­rup­tionen be­kämpas och de­mo­kra­tin stärks.
För Kom­pass är utvi­s-ningen en he­ders­be­ty­gel­se.
Yng­ve Sunesson

×