Lars Johnsson (M) vill sitta kvar i minoritet. Arkivbild

Vad görs åt ekonomin? Hu­vud­le­da­re

På det senaste kom­mun­full­mäk­ti­ge­mö­tet i Häss­le­holm dis­ku­terades bok­slutet för för­ra året. På sis­ta raden såg det bra ut med ett li­tet plus. Men jäm­fört med bud­geten hade nämnderna ett samlat un­der­skott på 60 mil­joner kro­nor.
Kom­munens ekonomi räddades för­ra året av god av­kast­ning på pen­sions­ka­pi­talet samt högre skat­te­in­täkter och stats­bi­drag än be­räknat. Det gjorde att alla kun­de vara nöjda och glada, även om var­nings­tec­knen lyser som stopp­ljus för den som är rea­list.
Den som van­ligt mest kri­tiske i de­batten var Björn Wid­mark (FV), trots att det var hans bud­get, åt­min­sto­ne den bud­get han röstade för, som legat till grund för verk­sam­heten. Att ex­em­pel­vis sko­lan haft för lite pengar att röra sig med är han allt­så i hög grad med­an­sva­rig för. Men det vill han inte inse. Det­sam­ma gäller för Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na, som dock höll en låg pro­fil i de­batten om bok­slutet.
På kom­mun­sty­rel­sens senaste möte re­do­visades en må­nads­upp­följ­ning ef­ter mars månad. Den pekar mot ett nytt stort verk­sam­hets­un­der­skott. Över 60 mil­joner kommer un­der­skottet att bli fram till års­skif­tet om pro­gnosen håller.
Det är till stor del med­ve­ten bud­get­op­ti­mism som ligger bak­om det för­väntade un­der­skottet. Be­spa­ringar och ef­fek­ti­vi­se­ringar på 19 mil­joner för fi­nans­för­valt­ningen har inte på­börjats och väntas inte ge nå­gon ef­fekt i år. Tek­niska nämndens ef­fek­ti­vi­se­rings­krav på 13,5 mil­joner har bara nåtts till en mind­re del ge­nom för­sälj­ning och riv­ning av fas­tig­heter. Resten är osä­kert. För barn- och ut­bild­nings­nämnden är bud­geten, pre­cis som för­ra året, för li­ten för det an­tal elever som finns i för­sko­lor och sko­lor. Det borde varit lätt att för­ut­se den ut­veck­lingen. Att ställa kravet på att Bun mitt i som­maren ska re­do­visa hur bud­get­ba­lans ska nås är mer en för­hopp­ning än ett rea­lis­tiskt krav.
Häss­le­holms kom­muns ekonomi verkar vara i fritt fall. Har den an­sva­riga kom­mun­led­ningen nå­gon plan för hur kom­munens ekonomi ska komma i ba­lans?

Dagens fråga

Ska du gå på någon julkonsert i år?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar