An­ni­ka Strand­häll är mi­nis­tern som har an­svaret. Foto: TT

Ta an­svar, Strand­häll!

An­delen per­soner som får sin sjuk­peng in­dragen har mer än fyr­dubblats se­dan 2014. Det är åt­min­sto­ne del­vis en följd av folk­häl­so­min­i­ster An­ni­ka Strand­hälls (S) di­rek­tiv till För­säk­rings­kas­san att minska sjuk­från­va­ron till nio dagar.
De som nu drabbats är fram­för allt sjuk­skri­vna i nor­ra Sverige. I Norr­bot­ten fick ex­em­pel­vis 23 pro­cent (!) av de sjuk­skri­vna sin sjuk­peng in­dragen ef­ter dag 180. Många har kro­niska sjuk­domar som reu­ma­tism och rygg­ont.
Ti­digare i år upp­märk­sammades att allt fler funk­tions­hämmade har fått sin er­sätt­ning in­dragen. Det har setts som en klar ef­fekt av rege­ringens di­rek­tiv till för­säk­rings­kas­san, även om inte An­ni­ka Strand­häll velat er­känna sam­bandet.
Istäl­let be­stämde sig Strand­häll plöts­ligt för att av­skeda ge­ne­ral­di­rek­tören Anne-Ma­rie Beg­ler. Utan att Strand­häll pratat med Beg­ler på över ett år blev hon kallad till möte för att få be­skedet att rege­ringen inte läng­re hade för­tro­en­de för henne. När Strand­häll i går var på ut­fråg­ning i So­ci­al­ut­skottet kom hon inte med någ­ra tyd­ligare för­klar­ingar. Där­för blir det in­tres­sant att höra vad Beg­ler säger till ut­skottet senare – och vad Kon­sti­tu­tions­ut­skottet så små­ning­om kommer fram till.
För de sjuka vars sjuk­domar nu ifrå­ga­sätts är si­tua­tionen dock all­var­lig. Den som är så frisk att det går att jobba ska na­tur­ligt­vis göra det – om det finns prak­tiska möj­lig­heter att hitta ett lämp­ligt jobb. Om det inte finns måste sam­ord­ningen mel­lan sjuk­för­säk­ringen och a-kasse­er­sätt­ningen sam­ordnas, så att det inte blir som så ofta nu, att in­komst helt ute­blir.
Det är en in­hu­man be­hand­ling av sjuka män­ni­skor. An­svaret för den allt hårdare prax­is som rege­ringen drivit fram med sina di­rek­tiv till För­säk­rings­kas­san att minska an­talet lång­tids­sjuk­skri­vna och sjuk­pen­sio­nerade måste tas av An­ni­ka Strand­häll. Att av po­li­tiska skäl för­söka lämpa över an­svars­bör­dan på Beg­ler ge­nom att sparka henne är oan­sva­rigt och ohe­der­ligt.

×