Åkla­ga­re ska inte beivra hockey­våld

Högsta dom­stolen prövar, med start i går, om ett re­gel­brott i is­hoc­key­rinken kan vara nå­got som lyder un­der all­mänt åtal.
Det har ti­digare tings­rätten och hov­rätten kommit fram till och dömt hoc­key­spe­la­ren Ja­kob Lil­ja, då i Rög­le, för en cross­chec­king mot Mal­mö­spe­la­ren Jens Olsson till vill­kor­lig dom och böter.
Det här re­gel­brottet an­sågs vis­ser­li­gen all­var­ligt av hoc­keyns di­sci­plin­nämnd som stängde av Lil­ja i tio matcher. Men hän­del­sen var långt ifrån unik. Re­gel­brott som på ga­tan skulle an­s­es som miss­han­del fö­re­kommer i stort sett i var­je is­hoc­key­match och leder of­tast till utvi­sning och ibland till av­stäng­ning. Men ald­rig ti­digare har en åkla­ga­re valt att väcka åtal.
Den drabbade, Jens Olsson, vill inte att Lil­ja ska dömas och har inte hel­ler be­gärt nå­got ska­de­stånd. Hockeysverige i stort sett an­ser inte hel­ler att en för­se­el­se un­der spel ska leda till åtal. Id­rottens egna or­gan ska sköta be­straff­ningen för re­gel­brott.
Inom ju­ri­diken är al­las lika be­hand­ling in­för lagen grund­läg­gan­de. Skulle HD komma fram till att Lil­jas cross­chec­king är åtal­bart får åkla­ga­rna myc­ket jobb med att stu­dera hoc­key­matcher för att av­göra vil­ka tack­lingar som ska leda till åtal.
Dom­stolarna är re­dan över­hopade med ar­be­te. HD bör rim­li­gen komma fram till att rätts­sy­stemet inte ska ta över rätts­skip­ningen på id­rotts­a­re­norna.

×