Var­för bromsa all ut­veck­ling, Wid­mark?

På kom­mun­full­mäk­tiges möte i Häss­le­holm i mån­dags be­handlades två ären­den som handlade om ut­veck­ling av kommunen. En plan för att kun­na bygga åtta fri­tids­hus utan­för Häst­ve­da an­togs och pengar an­slogs för att bygga nya ad­mi­nist­ra­tions­lo­kaler till Häss­le­holms Vat­ten för att marken där verk­sam­heten nu finns ska användas för Biltemas lokalisering.
I båda fallen gick Björn Wid­mark (FV) emot för­sla­gen. I Hästvedafallet in­vände han mot att kommunen ”stän­digt och jämt naggar skogs­mark i kanten”. Han värnade ock­så om nyc­kel­bio­toper.
Det är bättre att bygga på skogs­mark än åker. Häst­ve­da be­höver all ut­veck­ling som kan komma, och även nya fri­tids­hus kan bi­dra till ortens ut­veck­ling.
Vad gäller nyc­kel­bio­toperna kon­sta­teras i hand­lingarna att marken är en gran­plan­ter­ing som av kom­mun­eko­logen be­dömts ha ”ringa eko­lo­giskt vär­de”. Läns­sty­rel­sen har inte hel­ler någ­ra in­vänd­ningar utan tycker att det skydd av res­terande skogs­om­rå­de som pla­neras är po­si­tivt ur mil­jö­syn­punkt. Hade Björn Wid­mark inte läst hand­lingarna?
Att Bil­te­ma vill lo­ka­li­sera ett va­ru­hus till Häss­le­holm är po­si­tivt för den kom­mu­nala ut­veck­lingen. För Häss­le­holms Vat­ten be­tyder det att en ny­bygg­na­tion för 24 mil­joner kro­nor be­hövs. Björn Wid­mark på­stod vis­ser­li­gen att det skulle kosta 50 mil­joner, men det hämtade han frän sin egen fan­ta­si, inte från hand­lingarna.
Men vad han inte nämnde – hade han missat att läsa hand­lingarna ock­så i det­ta fall? – var att lo­kal­kost­naden för Häss­le­holms vat­ten trots in­ves­te­ringen blir be­tyd­ligt lägre med de nya lo­kalerna. En dryg mil­jon istäl­let för 1 450 000 kro­nor per år, allt­så en be­spa­ring på i runda tal 400 000 kro­nor per år.
Men Björn Wid­mark och hans par­ti Folkets väl är så för­blindade av att allt som kommunen gör är då­ligt att inte ens en lägre lo­kal­kost­nad sam­ti­digt som ut­rym­me skapas för en at­trak­tiv bu­tik kan ses som po­si­tivt.
Är verk­li­gen all ut­veck­ling ne­ga­tiv, Björn Wid­mark?

×