Låt inte hämnd av­göra straffets längd

Hårdare straff är nu­me­ra bud­skapet från näs­tan alla po­li­ti­ker. I vissa fall är det mo­ti­verat. När straffet för grovt va­pen­brott höjdes kun­de den som greps med en pis­tol i fic­kan häktas och där­med för­hindras från att fort­sätta gå om­kring och hota folk.
Ge­ne­rellt finns det dock in­get sam­band mel­lan läng­re straff och mind­re brotts­lig­het. Tvärt­om har länder med döds­straff snarare högre brotts­lig­het. I USA där vissa del­stater kan döma mör­da­re till döden är mord­fre­kvensen myc­ket högre än i Europa där in­get land har kvar döds­straffet.
Med hårdare straff följer ock­så kost­nader. Det måste byggas fler fäng­el­ser som se­dan ska drivas till höga kost­nader. Även om det fö­re­kommit att celler på fäng­el­serna stått tomma de senaste åren på grund av en minskande brotts­fre­kvens och säm­re ef­fek­ti­vi­tet hos po­lisen och öv­riga rätts­vä­sen­det, har nu nya fäng­el­ser börjat pla­neras som följd av både att skärpta straff döms ut av dom­stolarna och att straff­satserna höjts och fö­re­slås höjas.
Inte bara hårdare straff­satser fö­re­slås i de­batten. Den ton­gi­van­de le­dar­skri­benten Ivar Arpi skrev i Svenska Dagbladet (ob M) i lör­dags en le­da­re där han krävde att brotts­of­fren skulle få in­fly­tan­de över straffen. Men det skulle vara som att ­in­föra blods­hämnd, som knappast til­lämpats i Sverige ens un­der det för­ra se­klet, än mind­re de senaste de­cen­ni­erna.
He­ders­kul­turer som lever kvar i andra länder, och i vissa fall tagits med till Sverige, för­döms kraft­fullt och hög­ljutt, ofta även av Ivar Arpi. Pri­vat rätts­skip­ning hör inte till ett mo­dernt rätts­sam­häl­le.
Hämnd­be­gär och hat mot brotts­lingar är lätt att för­stå. Just där­för ska brotts­of­frens käns­lor inte på­verka straffutdömandet. Brotts­of­frens be­rät­tel­se ska höras i dom­stolarna och kun­na vägas in av do­ma­re och nämn­de­män. Men när domen ska falla och straffet ut­dömas måste dom­stolarna själv­stän­digt ut­döma straffen.
Bara så kan rätts­sä­ker­heten ga­ran­teras för alla all­tid.

×