Glöm inte för­trycket un­der fot­bolls-VM

I dag spelar Sverige sin första match i fot­bolls-VM i Ryss­land. Själv­fal­let är fo­kus kon­cen­trerat på de sports­liga in­satserna.
Men sam­ti­digt måste me­dia och sup­por­trar vara med­ve­tna om det för­tryck och den brist på mänsk­liga rät­tig­heter som råder i Putins Ryss­land.
Att lands­laget fick en ge­nom­gång av si­tua­tionen för de mänsk­liga rät­tig­heterna i Ryss­land före av­re­san var fö­re­döm­ligt av Fobollförbundet. Nu är spe­la­re och le­da­re med­ve­tna om hur för­hål­lan­dena är, även om de inte lär ägna så många tankar åt det un­der match­an­det.
Re­por­trar utan gränser pekar särskilt på den svåra si­tua­tionen för jour­na­lister i Ryss­land. 34 jour­na­lister har mördats i yr­kes­ut­öv­ningen i Ryss­land se­dan Vla­di­mir Putin blev pre­mi­är­mi­nis­ter 1999 (in­nan han blev pres­i­dent), och i de flesta fall har mör­da­rna gått fria.
Fler jour­na­lister och blog­ga­re än nå­gon­sin är nu fängslade i Ryss­land på grund av sin yr­kes­ut­öv­ning. Sju av dem upp­märk­sammas särskilt i RUG:s kam­panj.
De­mo­kra­tin har stora brister även i öv­rigt. Op­po­si­tions­po­li­ti­kern Alek­sej Navalnyj fri­gavs lag­om till starten av fot­bolls-VM ef­ter en ny 30-da­gars­pe­ri­od i fäng­el­se för att ha or­ga­ni­se­rat pro­tester mot Putin, och han var för­bju­den att del­ta i pre­si­dent­valet.
Bristen på verk­lig de­mo­kra­ti och för­trycket av så­väl jour­na­lister som op­po­si­tio­nella måste kri­ti­seras. Fot­bolls-VM är ett lämp­ligt till­fäl­le för det.

×