Änt­li­gen bromsar EU bruket av an­ti­bio­ti­ka

I bör­jan av som­maren enades EU-kom­mis­sionen, rådet och par­la­mentet om hur an­ti­bio­ti­ka ska få an­vändas i djur­upp­föd­ningen. För Sverige, med Fred­rik Fe­der­ley (C) som par­la­mentets för­hand­la­re, blev det en vik­tig fram­gång. Nu ska an­vänd­ningen minskas i alla länder. Svenska re­gler är en fö­re­bild.
Sverige har den minsta an­vänd­ningen av an­ti­bio­ti­ka i djur­håll­ningen i EU. I Danmark är an­vänd­ningen näs­tan fyra gånger så hög, i Tysk­land åtta gånger och i ge­nom­snitt an­vänds elva gånger så myc­ket an­ti­bio­ti­ka i EU. Värsta syn­da­rna är Cy­pern, Spa­ni­en och Ita­li­en, där an­vänd­ningen är 30-40 gånger så hög som i Sverige.
Det vik­tigaste i de nya re­glerna blir att an­ti­bio­ti­ka i fö­re­byg­gan­de syf­te i prin­cip blir för­bju­det. Bara när djuren verk­li­gen är sjuka ska an­ti­bio­ti­ka få an­vändas.
En­ligt be­slu­tet ska ock­så kött som im­por­teras till EU följa sam­ma krav när det gäller an­ti­bio­ti­ka­han­ter­ing som gäller inom EU. Hur det stämmer med WTO:s re­gler lär prövas så små­ning­om.
Att an­ti­bio­ti­ka­an­vänd­ningen minskar är helt livs­nöd­vän­digt. Re­dan i dag dör 700 000 män­ni­skor var­je år på grund av att bak­te­rier är re­si­stenta mot an­ti­bio­ti­ka. Att två tred­je­delar av all an­ti­bio­ti­ka i världen ges till djur och bara en ti­on­del ges ef­ter in­di­vi­du­ell be­döm­ning visar hur vik­tiga de nya EU-re­glerna, som ska gälla från 2021. är.

×