Se­riösa dags­tid­ningar är inte ”folk­fi­en­der”

Pres­i­dent Donald Trump gillar inte att bli ifrå­ga­satt. De jour­na­lister som ställer kri­tiska frå­gor el­ler rap­por­terar om Trump och hans po­li­tik på ett sätt han inte tycker om mobbas el­ler blir ut­slängda från hans press­kon­fe­renser.
På val­mö­tena men ock­så på po­li­tiska mö­ten som pres­i­dent an­griper han ofta jour­na­lister i all­män­het och kallar de ame­ri­kans­ka eta­ble­rade me­di­erna för folk­fi­en­der. Det är sam­ma ut­tryck som na­zisterna an­vände när de pekade ut vissa grupper som folk­fi­en­der och Stalin när han skickade folk­fi­en­der till Gu­lag.
Un­der val­kam­panjen tvingades jour­na­lister ha sä­ker­hets­vakter med sig för att Trumps upp­ma­ningar att bua åt jour­na­listerna inte skulle över­gå i fy­siska an­grepp.
Över 350 ame­ri­kans­ka tid­ningar gjorde här­om­da­gen en ge­men­sam sak för att för­svara yttrande- och tryck­fri­heten.
”Det­ta oupp­hör­liga an­grepp på den fria pressen får far­liga kon­se­kvenser”, skrev Bos­ton Globe.
Vi är inte folkets fi­en­der, skrev många tid­ningar och hän­visade till att press­fri­heten är in­skri­ven i den första pa­ra­grafen i kon­sti­tu­tionen.
Me­di­erna fick stöd av se­naten som i ett en­häl­ligt uttalande för­kla­rade att ”pressen är inte folkets fi­en­de” i en di­rekt re­plik till pres­i­dent Trump.
Många tid­ningar har fått fler lä­sa­re ef­ter Trumps an­grepp. Det visar att många är be­redda att för­svara press­fri­heten som en för­ut­sätt­ning för de­mo­kra­tin.
Yng­ve Sunesson

Dagens fråga

Ska du besöka någon julmarknad?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×