Eli­sa­beth Svan­tes­son och Ulf Kristersson. Foto: TT

Hur går det ihop M?

Ett val­pro­gram med 200 punkter som ska ge­nom­föras nästa man­dat­pe­ri­od. Det var vad Mo­de­raterna pre­sen­terade i lör­dags.
De flesta punkterna var väl kända se­dan ti­digare. Där fanns med vissa skat­te­sänk­ningar, som ett nytt jobbskatteavdrag och skat­te­sänk­ningar för pen­sio­närerna. Men val­pro­grammet 2018 är inte alls som det senaste val­pro­grammet som M pre­sen­terade, 2002 (de senaste valen har M nöjt sig med den al­li­ans­ge­men­samma platt­formen), när allt fo­ku­serades på kraf­tigt sänkta skatter. Re­sul­tatet blev ett ka­ta­strof­val.
Nu är det istäl­let en rad ofta kost­samma för­slag som fö­re­slås. En för­dubb­ling av för­svars­kost­naderna har utlovats ti­digare, lik­som 10 000 nya po­lis­an­ställda. Men här finns ock­så löf­ten om 20 nya mil­joner till kom­muner och lands­ting, fler lä­ra­re med högre lön, ut­byggd pri­mär­vård och sats­ning på för­loss­nings­vården och till och med ut­vecklat och för­bättrat presstöd – det ville M av­veckla på 1900-talet.
På press­kon­fe­rensen be­to­nades för­sla­gen som handlar om brott och straff, där läng­re straff fö­re­slogs. Men nu drogs ock­så slut­satsen att det kostar. Fler fäng­el­se­platser be­hövs om läng­re straff döms ut, särskilt om po­lisen ock­så blir ef­fek­tivare så fler kan dömas. Det handlar om stora pengar.
Trots alla kost­nads­krä­van­de för­slag – och en del skat­te­sänk­ningar – vill M ändå hålla sig inom det fi­nans­po­li­tiska ram­verket och upp­fylla (det nästa år sänkta) över­skotts­målet. An­talet för­slag till be­spa­ringar är dock myc­ket få. Hur de många punkterna som in­ne­bär höjda kost­nader ska fi­nan­sieras står skrivet i stjär­norna, inte i val­ma­ni­festet.
Ett bi­drags­tak och stramare mi­gra­tions­po­li­tik räcker inte. Så vid si­dan av re­ger­ings­frå­gan borde Ulf Kristersson och Eli­sa­beth Svan­tes­son nu få frå­gan hur de­ras ökade kost­nader ska fi­nan­sieras. Om de inte kan ge svar på den frå­gan kommer S-myten att andra re­ger­ingar än S leder till bud­get­mo­ras att få starkare fäste,

Dagens fråga

Brukar du läsa böcker eller lyssna på ljudböcker?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×