MSB varnar för ut­ländsk val­på­ver­kan. Foto: TT

Var­ning för val­på­ver­kan

Risken är stor, menar Myn­dig­heten för sam­hälls­skydd och be­red­skap (MSB) för ut­länds­ka för­sök att på­verka val­re­sul­tatet i Sverige. Ända se­dan 2015 har MSB sett att främ­man­de makt be­driver på­ver­kans­för­sök riktade mot Sverige, och val­rö­rel­sen är na­tur­ligt­vis in­get un­dan­tag.
Of­tast pekas Ryss­land ut som bas för på­ver­kans­för­söken. Det kan handla om för­sök att miss­kre­di­tera en­skilda per­soner som när pre­si­dent­kan­di­daten Macron i det franska valet miss­tänk­lig­gjordes både för att vara ho­mo­sex­u­ell och för att ha en äls­ka­rin­na vid si­dan av sin många år äld­re hus­tru.
På­ver­kans­för­söken kan ock­så handla om att så tve­kan om sak­för­hål­lan­den och skapa all­män för­vir­ring. Ett ex­em­pel på hur det kan­ se ut kom i ame­ri­kans­ka Trumplojala tv-ka­nalen Fox News ny­li­gen, där Danmark lik­ställdes med Venezuela i ett ny­hets­in­slag. Syf­tet var kan­ske inte att på­verka de­batten i Danmark, och Fox tvingades radera en del av in­sla­get ef­ter på­pe­kan­den från Danmark. Men ka­rak­tären på in­sla­get var ty­piskt för hur många hö­ger­ra­di­kala me­di­er ar­be­tar för att uti­från vissa de­talj­fak­ta blåsa upp en helt fel­ak­tig bild av verk­lig­heten.
Det fö­re­kommer ock­så rent kom­mer­si­ella troll­fa­briker, som hittar på upp­se­en­de­väc­kan­de ”ny­heter” om kon­tro­ver­si­ella po­li­ti­ker för att få många klick och där­med tjäna pengar. Efter­som så­dana ny­heter om Hil­la­ry Clinton lönade sig bäst drabbades hon i myc­ket hög ut­sträck­ning av det i den senaste ame­ri­kans­ka pres­i­dent­val­kam­panjen.
I vad mån den här typen av falska ny­heter och med­ve­tna på­ver­kans­operationer verk­li­gen på­verkar valen är svårt att säga. Med de so­ci­ala me­di­ernas allt större be­ty­del­se kan sprid­ningen gå snabbt och till många, så att det kan finnas en på­ver­kans­fak­tor är inte osan­no­likt.
Där­för är det vik­tigt att väl­ja­rna är upp­märk­samma och inte tror på vad som helst – och fram­för allt inte sprider ma­te­ri­al där av­sän­da­ren är okänd el­ler in­ne­hållet kan miss­tänkas vara på­hit­tat.

Dagens fråga

Tänker du handla något på Black Friday?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×