Bred bo­stads­re­form be­hövs

Bo­stads­po­li­tiken de­bat­teras näs­tan inte alls i årets val­rö­rel­se. Nå­gon kom­men­terade det med att det är tur, för då kan­ske par­tierna kan göra upp om en bo­stads­po­li­tisk re­form ef­ter valet, utan att ha låst sig före.
Det råder bo­stads­brist i näs­tan alla landets kom­muner, inte bara i stor­städerna. Där­för borde bo­stads­po­li­tiken egent­li­gen vara en het fråga i val­rö­rel­sen. För ung­domar är den in­tres­sant, men bland väl­ja­rna i stort sett är det inte en hög­prio­ri­te­rad fråga. Där­för är det lätt för par­tierna att glida un­dan. De får inte fort­sätta und­vika bo­stads­po­li­tiken ef­ter valet, för pro­blemen är akuta, trots – el­ler kan­ske just där­för – att rän­tan är så låg och har varit det länge.
De senaste åren har bo­stads­byg­gan­det ökat var­je år, se­dan 2012 med 27 pro­cent. Men i år har trenden brutits. För­ra året på­börjades drygt 34 000 bo­städer, i år bara 31 000.
Sam­ti­digt har pris­ut­veck­lingen, som varit dra­ma­tisk i flera år brutits, främst i Stock­holms­re­gio­nen. Så­väl bo­stads­rätter som vil­lor har sjunkit i pris det senaste året, men bort­sett från i Stockholm där pris­fallet är åtta pro­cent för båda ka­te­go­rierna, är det bara nå­gon el­ler ett par pro­cents pris­fall. Efter­som priserna ökat så kraf­tigt ti­digare – det handlar om en un­ge­fär­lig för­dubb­ling på tio år i Stockholm – är pris­ned­gången sund.
Det är inte bara de sjunkande bo­stads­pri­serna utan ock­så de orim­ligt höga bygg­kost­naderna som ligger bak­om att byg­gan­det bromsats upp.
An­ders Sund­ström, som lett Hy­res­gäst­fö­re­ningens bo­stads­del­e­ga­tion, kon­sta­terar att ”kost­naden för att bygga bo­städer jäm­fört med an­nan va­ru­pro­duk­tion i Sverige är ex­tremt hög”. Det är den även jäm­fört med andra länder, 30-40 pro­cent högre än i Tysk­land el­ler Frank­ri­ke.

Här är någ­ra för­slag som bör ingå i en bred bo­stads­po­li­tik:
0 Minska de­talj­re­gler­ingen av byg­gan­det så långt det går utan att komma i kon­flikt med mil­jö- och sä­ker­hets­be­gräns­ningar. Re­glerna är kost­nads­dri­van­de.
o Be­gränsa bygg­kost­naderna ge­nom att öka kon­kur­rensen inom bygg­sek­torn. Det kan blir lättare med fär­re re­gler.
o Hy­res­re­gler­ingen måste luckras upp mera, för att byggande av hy­res­rätter ska bli mer in­tres­sant.
o Kom­munerna måste bli mer ak­ti­va i sin mark­po­li­tik, så byg­gan­det ökar. De som inte bygger inom rim­lig tid bör bli av med sin bygg­rätt, och krav måste ställas på att även bil­liga lä­gen­heter byggs.
o Unga har li­ten chans att få låna till en bo­stad i stor­städerna. Ett skatte­gynnat bo­spa­ran­de för unga bör in­föras snarast.
o Re­for­mera fas­tig­hets­be­skatt­ningen. Se­dan fas­tig­hets­skatten av­skaffades och ett tak in­fördes be­talar inte äga­ren till en lyx­vil­la för 20 mil­joner i Dan­de­ryd mer i fas­tig­hets­av­gift än den som äger ett or­di­närt rad­hus i Häss­le­holm el­ler La­holm. Taket för av­giften bör höjas.
o Rän­te­av­dragen bör be­gränsas, men efter­som det främst är unga fa­miljer som ny­li­gen köpt sin bo­stad som drar nytta av av­draget måste det ske med för­sik­tig­het och lång­sik­tigt.
o Flytt­skatten (re­a­vinst­skatten) måste sänkas kraf­tigt för att få ökad rör­lig­het på bo­stads­mark­naden.

Det mesta av det­ta bör vara med i en bo­stads­po­li­tisk re­form. Myc­ket är kon­tro­ver­si­ellt så det be­hövs en bred upp­gö­rel­se. Vågar par­tierna?

×