Brutna val­löf­ten ses mer av väl­ja­rna än infriade

Mil­jö­par­ti­et lider fort­fa­ran­de av att de brutit vik­tiga val­löf­ten om flyk­ting­po­li­tiken och mil­jö­po­li­tiken. Kan­ske kan som­marens torka och skogs­bränder, som fört upp kli­mat­po­li­tiken i val­de­battens fo­kus, rädda kvar par­tiet i riks­dagen, men svekstämpeln klarar sig knappast Gustav Fridolin ifrån trots det.
Ändå har Mil­jö­par­ti­et varit för­vå­nans­värt fram­gångs­rikt i rege­ringen, en­ligt en kart­lägg­ning Dagens Nyheter gjort. Av 231 val­löf­ten i val­ma­ni­festet har 76 ge­nom­förts och yt­ter­li­ga­re 121 ge­nom­förts åt­min­sto­ne del­vis el­ler med oklart re­sul­tat. Bara 34 är helt oupp­fyllda, en­ligt DN.
Men, som stats­ve­ta­ren Elin Naurin vid Gö­te­borgs uni­ver­si­tet kon­sta­terar, svikna val­löf­ten på­verkar väl­ja­rna mer än upp­fyllda.
Svenska par­tier är nor­malt gans­ka bra på att ge­nom­föra vad de lovar, kon­sta­terar Naurin ef­ter att ha forskat om val­löf­ten i 20 år. Det van­liga pratet om att po­li­ti­ker bara lovar och lovar stämmer allt­så inte rik­tigt.
Men Mil­jö­par­ti­ets ef­ter­gifter om mi­gra­tions­po­li­tiken, där par­tiet lovade vara en ga­rant för fort­satt ge­ne­rös flyk­ting­mot­tag­ning, har satt sig hårt i både väl­ja­res och med­lemmars bild av par­tiets in­satser i rege­ringen.
Det har ock­så de miss­lyc­kade för­söken att stoppa flyget på Brom­ma och ut­bygg­naden av För­bi­fart Stockholm, lik­som att Vat­ten­falls kol­kraft i Tysk­land fick säljas istäl­let för att stängas.
Det får MP lida för den 9 sep­tem­ber.
Yng­ve Sunesson

Dagens fråga

Längtar du efter den första snön?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×