Håller Magdalena Andersson med Peter Hultqvist? Foto: TT

Är pen­sionerna för låga?

Pres­i­dent Putin är skakad. Hans rege­ring har fö­re­slagit höjd pen­sions­ål­der, trots att Putin i val­rö­rel­sen för sitt omval lovade att inte röra pen­sions­ål­dern. Nu pro­te­sterar tio­tu­sen­tals människor på ga­torna.
I Sverige är inte pen­sions­frå­gan lika het, även om en un­der­sök­ning visar att den vik­tigaste pri­vat­e­ko­no­miska frågan är pen­sionerna. Men å andra sidan är inte ekonomi­frågorna de hetaste i årets val­rö­rel­se.
I val­rö­rel­sens ab­so­luta slut­ske­de kan­ske ändå pen­sionerna kan bli en strids­frå­ga. I stora an­nonser går nu för­svars­mi­nis­ter (!) Peter Hult­qvist, 60 år, ut med bud­skapet att ”Svenska pen­sio­närers rät­tig­heter är hotade”. Det är Sverigedemokraterna som är mål­tav­la för Hultqvists ut­spel.
Sam­ti­digt lovar han att Socialdemokraterna vill höja pen­sionerna, på sikt till 70 procent av lönen.
Att höja pen­sionen för dem med lägst pen­si­on är det enig­het om i pensions­ar­bets­gruppen där alla riks­dags­par­tier utom SD och V nu är med. Så det är inte ett unikt löf­te för S.
Där­emot är löf­tet om 70 procent av lönen i pen­si­on en kurs­änd­ring, som även Ste­fan Löfven gått ut med. Ge­nom pensions­re­formen som näs­tan alla partier stod bak­om ändrades prin­cipen för pen­sionerna.
ATP-sy­stemets princip att ga­ran­tera en viss an­del av lönen un­der den ak­ti­va tiden av livet som pen­si­on över­gavs, för att samhällsekonomin inte skull hotas. Istäl­let är det ar­bets­gi­va­rens in­be­tal­ning av av­gifter, som ba­seras på lönen, som av­gör hur stor pen­sionen blir.
Det löf­te som Löfven och Hult­qvist nu går ut med ris­kerar allt­så att bryta upp den breda pen­sions­upp­gö­rel­sen. Det borde också oroa finansminister Magdalena An­ders­son. Ett pen­sions­sy­stem som ”tömmer la­dorna” ge­nom högre pen­sion­er än samhällsekonomin tål är inte eko­no­miskt an­svars­fullt. Det gagnar inte hel­ler pensionärerna i längden.
De lägsta pen­sionerna be­höver ab­so­lut höjas. Men för de 80 procent som får av­tals­pen­sionen är den till­räck­lig.

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Har du badat mycket i sommar?

Loading ... Loading ...