Svenskt kött måste be­talas bättre

Höj priset på kött, vädjar nu Lant­bru­ka­rnas Riksförbund, LRF. Som­marens ext­re­ma torka gör att bön­derna tvingas slakta djur ti­digare än nor­malt, in­nan de vuxit fär­digt, vil­ket gör att det ris­kerar att bli överskott på kött de kommande må­naderna – men brist senare.
Fram­för­allt be­ror dock LRF:s väd­jan till konsumenterna – och slak­te­rier, gros­sister och han­del – på att tor­kan leder till kraf­tigt ökade kostnader för djur­upp­fö­da­rna. Nu måste de köpa foder dyrare än van­ligt, när de odlar det mesta själva.
För­ra året ökade andelen svenskt kött som såldes i Sverige, sam­ti­digt som den to­tala kött­kon­sum­tionen minskade nå­got. Det tyder på att svenska kon­su­menter helst vill äta svenskt, om det finns att till­gå, även om det svenska köttet ofta är dyrare i bu­tikerna än det im­por­terade.
Den skill­naden är inte helt lo­gisk, efter­som ex­em­pel­vis en ir­ländsk bonde ofta får bättre be­talt än den svenske bon­den. Han­delns på­slag verkar allt­så vara högre på det svenska köttet. Eller sub­ven­tio­nerar andra länder sin ex­port?
Oav­sett anledning bör den svenska han­deln och öv­riga led i pro­duk­tions­ked­jan lyssna till bön­derna. Ska svensk kött­pro­duk­tion inte minska snabbt på grund av den ka­ta­stro­fala tor­kan måste hela sam­häl­let, inte minst han­deln, ta sitt ansvar och be­tala vad som krävs till bön­derna som pro­du­cerar köttet.

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Har du badat mycket i sommar?

Loading ... Loading ...