Vad tänker Lars Johnsson (M) göra nu? Foto: Stefan Sandström

Samarbete be­hövs nu

Val­re­sul­tatet i Häss­le­holm blev pre­cis så spre­tigt som man kun­de för­vänta sig, trots att båda de nya miss­nö­jes­par­tierna miss­lyc­kades. Bort­sett från den osan­no­lika kom­bi­na­tionen S+Sd, som till­sam­mans har 31 mandat och där­med ma­jo­ri­tet, krävs det minst tre, san­no­likt fyra partier för att nå ma­jo­ri­tet.
Inte ens om Lars Johnsson (M) vill för­söka styra till­sam­mans med SD med för­hopp­ningar om stöd från FV (Björn Wid­mark för­kla­rade ju i NSk:s val­intervju att FV inte kommer att ingå i nå­gon ko­a­li­tion utan vill stå fria att kri­ti­sera alla) räcker det, med nu­va­ran­de pre­li­mi­nära val­siff­ror till ma­jo­ri­tet.
Det leder till slut­satsen att alla partier nu måste kasta bort gam­la lås­ningar och för­söka nå brett sam­för­stånd för kommunens bästa.
Socialdemokraterna skulle teo­re­tiskt kun­na samla en ma­jo­ri­tet om de samlar alla de mind­re par­tierna (utom FV) bak­om sig. Men att få L och V att sam­verka är svårt att tänka sig.
En mer san­no­lik kon­stel­la­tion skulle vara S+M+C+KD. Det skulle be­tyda 34 mandat och ma­jo­ri­tet med mar­gin­al. Om L och/el­ler MP ock­så hakar på skulle majoriteten bli än större.
Att Häss­le­holm be­höver en sta­bil ma­jo­ri­tet som tar ansvar för kommunen är odis­ku­ta­belt. In­för valet be­to­nade både Lena Wallentheim (S) och Lars Johnsson (M) i val­in­ter­vjuerna i Norra Skåne behovet av ma­jo­ri­tets­sty­re och att för­tro­en­det för po­li­ti­ken åter­upp­rättas.
Nu kommer san­ningens minut för båda. Ska de­ras ut­fäs­tel­ser för­verk­li­gas krävs att de­ras båda partier klarar av att samsas om en ge­men­sam politik som kan ut­veckla kommunen och skapa sta­bi­li­tet i po­li­ti­ken. Vissa prin­ci­pi­ellt skiljande frå­gor kan­ske måste läggas åt sidan el­ler hän­visas till framtiden. Fram­för­allt måste gam­la sur­degar grävas ned.
Men väl­ja­rna har rim­liga krav på politikerna att ta kon­struk­tivt ansvar ge­nom att sam­ar­beta. Alla se­riösa partier har de för­vänt­ningarna på sig.

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Har du badat mycket i sommar?

Loading ... Loading ...