Utredaren Håkan Sörman. Foto: TT

Skapar större rätt­vi­sa

Skat­te­ut­jäm­nings­sy­stemet är en för­ut­sätt­ning för att för­ut­sätt­ningarna att driva skola, sjuk­vård och äld­re­om­sorg i hela landet ska vara nå­gor­lun­da lik­vär­diga. Men fort­fa­ran­de är det stora skill­nader. Trots en dif­fe­rens i skat­te­ut­tag på flera kro­nor är inte ser­vi­cen bättre i hög­skat­te­kom­munerna. Snarare tvärt­om.
Här­om­da­gen kom rege­ringens sär­skilde ut­re­da­re, den ti­digare chefen för SKL, Sve­ri­ges kom­muner och lands­ting, Hå­kan Sör­man, med ett för­slag till re­for­me­ring av ut­jäm­nings­sy­stemet. Med sin bak­grund är han väl in­satt i hur sy­stemet fun­gerar och de pro­blem som det har lik­som om kom­munernas be­hov.
För­sla­get handlar om att ge kom­muner i gles­bygden bättre kom­pen­sa­tion för av­stånd och gles­het, som leder till högre kost­nader för i stort sett all kom­mu­nal verk­sam­het. Där­för är det på läns­ni­vå i stort sett bara Stockholm och Västmanland som är stora för­lo­ra­re på det nya sy­stemet, me­dan främst nor­ra Sverige samt Små­land och Gotland är vin­na­re.
På kom­mun­nivå blir det större skill­nader. Det be­ror bland an­nat på att en ny kom­pen­sa­tion för SFI-un­der­vis­ning in­förs, vil­ket gynnar kom­muner som tagit emot många flyk­tingar. För sjuk­vården fö­re­slås en tyd­ligare so­ci­al pro­fil som gynnar lands­ting med lägre lö­ne­- och ut­bild­nings­ni­vå samt många in­vand­ra­re.
Det här gör att hög­in­komst­kom­muner som Vel­linge, Lom­ma, Sve­da­la och Lund blir för­lo­ra­re, lik­som Malmö (men det be­ror på att Malmö fått för myc­ket ti­digare på grund av en fel­räk­ning). Gynnas gör ex­em­pel­vis Öst­ra Göinge, Ör­kel­ljunga och Perstorp.
Det verkar inte orim­ligt med tan­ke på det an­svar de senare tagit för flyk­ting­mot­tag­ningen lik­som (ti­digare) stor be­folk­nings­minsk­ning.
Var­för ci­vil­mi­nis­ter Ardalan Shekarabi (S) inte vill skicka ut för­sla­get på re­miss är oklart. Det kan inte sägas vara ett po­li­tiskt ställ­nings­ta­gan­de som ex­pe­di­tions­mi­ni­stären inte kan ­göra. Men han vill väl gär­na bolla över den i Stockholm heta frå­gan i nå­gon annans knä.

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Är sommaren den bästa årstiden?

Loading ... Loading ...