Ut­satta om­rå­den kan bli bättre

Det finns 61 ut­satta om­rå­den i landet, en­ligt po­lisen. 23 an­s­es som särskilt ut­satta.
För ett par år se­dan var de 61 om­rå­dena 62. Ett av dem har av­förts från po­lisens lista se­dan ut­veck­lingen gått i po­si­tiv rikt­ning.
Det handlar om Fal­ka­gård i Fal­ken­berg. Cen­ter­par­ti­et upp­märk­sammade det i val­rö­rel­sen, efter­som kom­mun­rådet Mari-Louise Wer­ners­son (C) varit drivande i ar­be­tet för att för­bättra sta­tusen på om­rå­det.
Ge­nom stöd till sko­lan, sats­ning på fö­re­nings­livet, ökade re­surser till upp­sö­kan­de verk­sam­het och för­änd­ringar av stads­mil­jön för att få till stånd ett mer blandat boende har si­tua­tionen i Fal­ka­gård lyfts och är nu inte alls lika brotts­be­las­tad.

Den här mo­dellen vill Cen­tern an­vända för att för­bättra si­tua­tionen även i andra ut­satta om­rå­den. Kri­tiken om att Fal­ka­gård är ett för­hål­lan­de­vis li­tet bo­stads­om­rå­de och att det inte går att ge­ne­ra­li­sera kan det finnas visst fog för, men nu kommer nya upp­gifter som visar att lä­get inte är hopp­löst hel­ler i andra, ännu mer ut­satta om­rå­den. Med med­ve­tna in­satser går det att nå re­sul­tat.
Gård­sten i Göteborg är ett av de 23 särskilt ut­satta om­rå­dena, allt­så be­tyd­ligt mer be­las­tat än Fal­ka­gård. Men nu hoppas po­lisen att Gård­sten nästa år ska kun­na föras bort från den­na lista.
In­satser av det lo­kala bo­stads­bo­laget, po­lisens nya ar­bets­sätt och en del andra åt­gärder har för­ändrat om­rå­dets ka­rak­tär så tyd­ligt att po­lisen är op­ti­mis­tisk om fram­tiden.
Här är tryggare och folk pratar mer med varandra på gårdarna säger en boende i ett re­port­age i Dagens Nyheter här­om­da­gen. Brotts­sta­ti­stiken har sjunkit, inte bara i Gård­sten utan ock­så i flera andra om­rå­den i Göteborg.
För po­lisen är Gård­sten ett ex­em­pel på att det går att för­ändra struk­turer som i ut­gångs­lä­get kändes omöj­liga att bryta upp.

I Gård­sten lik­som i Fal­ka­gård har stads­ut­veck­ling varit vik­tig. Nu pla­neras nya rad­hus i Gård­sten, vil­ket kommer att för­ändra den so­ci­ala sam­man­sätt­ningen i om­rå­det.
Det är inte bara här som po­lisen an­ser att ut­veck­lingen går åt rätt håll. I 17 av de 23 särskilt ut­satta om­rå­dena an­ser de lo­kala po­liserna att ut­veck­lingen är po­si­tiv. Det gäller ex­em­pel­vis Hjäll­bo och Bergsjön i Göteborg och Skäg­ge­torp i Lin­kö­ping.
Där­emot är det fort­fa­ran­de tufft i Ny­da­la, Her­mods­dal och Lind­äng­en i Malmö. En av det nya sty­rets, oav­sett vil­ka som kommer att ingå, vik­tigaste upp­gifter blir att, gär­na med in­spi­ra­ti­on från Fal­ken­berg och Göteborg, hitta sätt att förändra des­sa om­rå­den så att den upp­förs­bac­ke som po­lisen upp­lever kan vändas.

Bo­stads­bo­lagen kan spela vik­tiga roller. Det har visats på andra håll. Sko­lan och so­ci­al­tjänsten måste stärkas för att mer of­fen­sivt ge stöd till fram­för allt de ung­domar som be­höver det. Och ci­vil­sam­häl­let i form av fö­re­nings­livet måste ock­så få bättre stöd så att de kan en­ga­gera de boende i om­rå­dena i po­si­tiva verk­sam­heter.
Själv­fal­let måste ock­så po­lisens ar­be­te ef­fek­ti­vi­seras, vad gäller så­väl fö­re­byg­gan­de in­satser som brotts­be­kämp­ning.
Men rap­porterna om po­si­tiv ut­veck­ling ger hopp om att det går att för­ändra, även där det ser hopp­löst ut.

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Är sommaren den bästa årstiden?

Loading ... Loading ...